Styret

Sist oppdatert: 01. des 2021 Skrevet av: mattis

 

IK Grand Bodøs hovedstyre 2021:

Leder: Steinar Røst (907-21002)
Nestleder: Trond Jensen (911-71410)
Styremedlemmer: Bjørn Håvard Wold, Bjørn Erling Eide, Terje Strand, Marit Sivertsen og Lill-Merethe Sveggen
Varamedlem: Gunn-Rita Mjelde

Referater fra hovedstyrets møter i 2021:

———————————————————————————————————————

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTET 25.01.2021 KL.19:00
Sted: Grandkontoret/Teams

SAK 1 – 2021 – Godkjenning av referatet fra forrige møte
Vedtak: Referatet fra hovedstyremøtet 15.12.20 ble godkjent og underskrevet.

SAK 2 – 2021 – Økonomi – status
Regnskapet var utsendt på forhånd, og viser et overskudd på ca 1 million. Beløpet kan bli noe lavere etter noen justeringer. I overskuddet for 2020 ligger ca kr. 400.000,- fra lagenes internkontoer, som for første gang er tatt inn i klubbregnskapet. Uten at lagene er tatt med blir overskuddet på ca. kr. 650.000,-. Hovedårsaken er liten aktivitet for våre seniorlag i koronaperioden. Regnskapet sendes ut til hovedstyret etter at noen justeringer er gjort, og sendes deretter til revisjon. Det ble en diskusjon om lagenes kontoer, og praksis med «spillerkontoer» internt på lagene. Det ble ikke gjort noen vedtak om endringer av dagens praksis.
Vedtak 1: Informasjonen tas til orientering.

Daglig leder jobber med 2021-budsjettet, og det budsjetteres som et normalår. Erlend Asbøl og daglig leder har kontroll med FGBUs budsjett. Bjørn Eide og Bjørnar Kleven diskuterer FGHs budsjett.
Vedtak 2:
Budsjettet tas opp med neste hovedstyremøte.

SAK 3 – 2021 – Frivilligkontakt
Vår klubbhåndbok sier at det skal utnevnes en «Frivilligkontakt» i hovedstyret, som skal være et bindeledd mellom frivillige, styret og administrasjonen.
Vedtak:
Terje Strand velges som «Frivilligkontakt».

 SAK 4 – 2021 – Aktivitetsavgift og medlemskontingent
Administrasjonen har laget et forslag til endring av aktivitetsavgift og medlemskontingent. Det er regnet ut utgift pr. spiller i alle årsklassene. Det blir lavere kontingent og høyere aktivitetsavgift, men hvert medlem kommer til å betale omtrent det samme som tidligere. Kontigenten må vedtas på årsmøtet i mars. Aktivitetsavgiften for FGBU sendes ut i to avdrag. Bjørn Eide har fått reaksjoner fra spillerne på herrelaget om at de måtte betale full aktivitetsavgift i 2020 selv om aktiviteten ble veldig redusert. Klubben har mye utestående i akt.avg/kontingent for tiden.
Vedtak: Forslaget fra administrasjonen ble enstemmig vedtatt. Administrasjonen setter opp en oversikt over beløpene for hver årsklasse. Endring av kontingent legges fram som et forslag på årsmøtet.

SAK 5 – 2021 – Lønn administrasjonen og stillinger i klubben
Saken er unntatt offentlighet.
Vedtak:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

SAK 6 – 2021 – Eventuelt
a) Daglig leder har laget et forslag til fordeling av potten vi har fra Macron.
Avtalen med Macron varer til 31.12.22. Forhandlinger om ny avtale starter høsten 2021.
Alle bestillinger skal gå gjennom daglig leder.
Vedtak:
Fordeling av potten ble enstemmig vedtatt.

b) Administrasjonen og Terje Strand har samarbeidet med et forslag til hederstegn og æresmedaljer, som skal deles ut på årsmøtet i mars:
Hederstegn:
HEIDI EIVIK – fikk æresmedalje i 1992. Har spilt 3 A-landskamper og 5 U20-landskamper for Norge i perioden 1990-1992. Fikk på grunn av dette æresmedalje som «idrettsutøver». Spilte for Grands damelag i svært mange år. Ble trener da datteren startet med fotball, og har vært trener i FGBU de siste 8-9 (?) årene.
BJØRN EIDE – fikk æresmedalje i 2017. Legger ned en svært stor innsats for herreavdelingen på frivillig basis i tillegg til styreverv, -gjennom mange år.

Æresmedalje:
CECILIE BENDIKSEN WOLD – aktiv som spiller og trener gjennom mange år. Har for tiden to lag hun trener, sesongen 2020 hadde hun ansvar og delansvar for 4 lag i serie. Hun har også vært damelagets lege i mange år.
TORBJØRN HÅKE JOHANSEN – aktiv som trener på flere lag for sine barn gjennom mange år.
ERLING-OLE BERG-HANSSEN – trener fortsatt lag på tross av at hans sønn er på Glimt-akademiet.
JONNY RENDAL – trener, trenerveileder, ulike roller rundt lagene til barna.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

c) Gunn Rita tok opp at vi burde vise bedre at vi setter pris på jobben til alle trenerne, og foreslo at vi f.eks. kunne gi hvert trenerteam et gavekort på to pizzaer.

d) Vi mangler en person i kontrollkomiteen. Magne Risvik forespørres.

Møtet slutt ca kl.21:00
Neste møte: Mandag 1.mars kl.20:00 på Grandkontoret.