Varslingsrutiner

Sist oppdatert: 08. apr 2024 Skrevet av: erlend

 

Når bør noe varsles?

I IK Grand Bodø ønsker vi å bli varslet hvis det oppstår hendelser eller på følgende områder i tilknytning til klubben vår:

 • Brudd på alminnelig lovgiving
 • Brudd på NIFs etiske retningslinjer
 • Mobbing, trakassering og diskriminering
 • Økonomiske misligheter, herunder korrupsjon
 • Forhold som utgjør en fare for personers liv og helse
 • Rusmisbruk
 • Seksuell trakassering
 • Andre kritikkverdig forhold

 

Hva bør et varsel inneholde?

Et varsel bør inneholde ditt fulle navn, med mindre du ønsker å være anonym. Du bør beskrive grunnlaget for din observasjon eller bekymring. Det kan være hva du har sett, opplevd eller observert. Vær så konkret som mulig i din beskrivelse og angi tid og sted dersom du har dette. Gi gjerne også informasjon om tidligere saker du kjenner til som kan ha betydning for varslingen og hvem som forøvrig er kjent med forholdet det varsles om.

 

Hvordan og til hvem varsler jeg?

IK Grand Bodø har egen varslingsgruppe som består av Styreleder, nestleder, ett styremedlem og Daglig Leder. Styreleder kan nås på fred@ikgrand.no og Daglig Leder kan nås på erlend@ikgrand.no. Du kan også varsle på epost direkte til varsling@idrettsforbundet.no eller NIFs varslingkanal. Slike varsler går direkte til NIFs juridiske avdeling. I NIFs varslingskanal kan du også velge å være anonym, men det vi gjøre vår undersøkelse og utredning av varslet enklere hvis du oppgir navn og kontaktinformasjon. Alle varsler skal uansett behandles fortrolig.

 

Hvordan håndteres varslingssaker i Grand Bodø?

Disse grunnleggende prinsippene skal legges til grunn ved håndtering av et varsel:

 • Den som varsler skal beskyttes mot gjengjeldelse
 • Alle varsler skal taes alvorlig
 • Mottaker av et varsel skal alltid sørge for en forsvarlig behandling av saken
 • Varslingssaker skal behandles fortrolig. Fortrolighet innebærer i denne sammenheng at identitet til varsler og den/de det ev. er varslet om, ikke skal gjøres kjent for flere enn det som er nødvendig for den videre behandling av saken
 • Den som har varslet skal få bekreftelse på at et varsel er mottatt, og få informasjon om utfallet av saken, med mindre varsler er anonym

 

Mottaker av varslet skal foreta nødvendige undersøkelser av varselet snarest mulig og iverksette egnede tiltak på grunnlag av resultatet av sine undersøkelser. Varslingsgruppen informeres umiddelbart. Varsler skal gis mulighet til å fremme sitt syn på saken, og skal gis mulighet til å la seg bistå av en tillitsperson. Dersom det iverksettes nærmere undersøkelser av en sak skal den/de som blir varslet om gjøres kjent med varselet, hvilke opplysninger som er gitt og få mulighet til å komme med sin versjon av saken. Den som er varslet om skal få anledning til å la seg bistå av en person denne har tillit til.

I saker hvor det av hensyn til politietterforskning er viktig at vedkommende det er varslet om ikke gjøres kjent med varslet, vil det ikke bli orientert om varselet. Dersom utfallet av saken viser at det ikke foreligger kritikkverdige forhold, skal de involverte i saken få tilbakemelding om at saken er avsluttet. Dersom det ikke er funnet kritikkverdige forhold, og den det er varslet om også er gjort kjent med varslingen, gis en tilbakemelding til både varsler og den det er varslet om.

Tilbakemeldingen gis så raskt som mulig, og skal gis på en slik måte at den det er varslet om kan oppleve å være fri for mistanke. Dersom den det varsles om ikke har vært involvert i saken og det ikke har fremkommet noe kritikkverdig forhold, vil det i utgangspunktet ikke være naturlig å gi tilbakemelding til vedkommende.

De som har behandlet varselet skal utarbeide en logg i alle saker som de mottar, hvor det framgår om saken ble behandlet, hvor den ble behandlet, hvem som deltok og
resultatet av varslingen. Rapporten og øvrige saksdokumenter skal arkiveres og lagres som fortrolig på betryggende måte.

 

Mer informasjon om seksuelle overgrep og trakassering finner du HER

Mer informasjon om varsling finner du HER