Klubbhåndbok

Idrettsglede – Kvalitet– Glede

Innledning

Klubbens visjon og målsetning

Klubbens verdigrunnlag

Klubbens lover

Klubbens målgruppe og lag

Klubbens organisering

Lagenes organisering

Klubbdrift/rutiner

Økonomi – plan for økonomistyring

Informasjon/kommunikasjon

Kompetanse og utdanning

Årshjul & viktige datoer

Vedlegg/lenker

 

Oppdatert 19.03.2024

Klubbinformasjon

 

 • Klubbnavn: Idrettsklubben Grand Bodø
 • Stiftet: 12.april 1917
 • Postadresse: Plassmyrveien 11, 8008 Bodø
 • E-postadresse: post@ikgrand.no
 • Internettadresse: grandbodo.no
 • Organisasjonsnummer: 975743462
 • Bankforbindelse: Sparebank 1 Nord Norge
 • Bankkonto: 4509 22 13386
 • Medlem av: Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite
 • Tilknyttet: Norges Fotballforbund

 

Innledning

 

Klubbhåndboka til idrettsklubben Grand Bodø under benevnt som GB, skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt i klubben. Den skal sikre at det er kontinuitet i det som bestemmes og gjøres.

Klubbhåndboka er laget av styret etter innspill fra komiteer, utvalg, trenere, utøvere og foreldre i klubben, og er et arbeidsverktøy for alle medlemmer, utøvere, foreldre, styret, komiteer, utvalg, ansatte, trenere og dommere i vår klubb.

Klubbhåndboka skal benyttes til å forstå og kommunisere hva som er viktig i vår klubb, hvem vi er og hvilke målgrupper vi er til for. Klubbhåndboka skal alltid ligge lett tilgjengelig på klubbens offisielle hjemmeside.

 

1. Klubbens visjon og målsetning

 

VISJON

«EN VENN FOR LIVET»

 

Virksomhetsidé

Gjennom verdiene inkludering, kvalitet og glede skal Grand Bodø jobbe for å være en venn for livet for alle sine relasjoner.

 

VERDIER

Inkludering – Kvalitet – Glede

 

Hovedmål

UNDER REVIDERING!

 • Delmål 1. Organisasjonsutvikling
  • Organisasjonsplan med funksjonsbeskrivelser
  • Økonomiplan med budsjett og regnskapsrutiner
  • Sportsplan levende og oppdatert til en vær tid
  • Klubbhåndbok levende og oppdatert til en vær tid.
  • Turneringsgruppe med ansvarlig leder og plan for gjennomføring.
  • Grand Extra videreutvikle konsepter inkl. FFO og jentefokus
  • Videreutvikling av klubbens avdelinger
  • Plan og struktur for kommunikasjon internt og eksternt

 

 • Delmål 2. Trener og lederutvikling.
  • Målsetning om at samtlige trenere i klubb gjennomfører minimum grasrottrener.
  • Kursing av klubbens ledere. Leder 1- 4 – styrearbeid i praksis e.l.
  • Etablere plan for gjennomføring av trenerforum for samtlige trenere i klubb
  • Kartlagt og til en vær tid oppdatert kompetanse i klubb
  • Inviterer og bli invitert av klubber til trener- og lederseminar

 

 • Delmål 3. Arrangements- og aktivitetsutvikling.
  • Til en vær tid ha en arrangørstab med leder for hjemmekamper dame.
  • Utvikle mal for gjennomføring av arrangement hjemmekamper
  • Søke og ha en person som er ansvarlig for promotering av hjemmekamper
  • Til en vær tid ha en turneringsstab med leder for gjennomføring av klubbens turneringer.

 

2. Klubbens verdigrunnlag

Inkludering

 • Vi har inkluderende miljøer på alle lag og aktiviteter i klubben
 • Vi legger til rette for deltakelse i fellesskapet
 • Vi verdsetter mangfold, og blir inspirert av ulikheter
 • Vi ser hverandre, og gjør hverandre gode

Kvalitet

 • Vi tilbyr, og jobber med kvalitet på alle nivåer i klubben
 • Vi vektlegger kompetanse og utvikling i alle klubbens ledd
 • Vi gjør alltid vårt ypperste, og verdsetter utvikling av oss selv og andre

Glede

 • Vi tilbyr trygge og utviklende sosiale miljøer og møteplasser
 • Vi legger til rette for den enkelte
 • Vi ser alltid etter muligheter for å glede de rundt oss
 • Vi har det gøy – sammen!

 

2.2 Fair play

 

Fair Play dreier seg om mer enn å unngå gule og røde kort. Fair play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og utenfor banen.

Alle tilknyttet GB har et ansvar for å følge de normer, regler og retningslinjer som skaper verdier og holdninger vi kan være stolte av. GB er opptatt av at alle spillere, trenere, dommere, ledere og foreldre engasjerer seg og bidrar til at vi har et fotballmiljø preget av trygghet og trivsel.

Sentrale stikkord er:

 • Respekt og toleranse for hverandre
 • Alle er like verdifulle
 • Ta avstand fra rasisme og mobbing
 • Respektere dommerens avgjørelser
 • Skape et fellesskap som inkluderer alle

 

3. Klubbens lover

 

IK Grand Bodø er underlagt NIFs IL sitt lovverk som er basert på lovnormen for idrettslag som finnes i lovheftet fra NIF. GBs lovverk er vedtatt på årsmøtet og godkjent av idrettskretsen.

IKGs Lovverk: https://grandbodo.no/nyheter/grands-lover/

 

4. Klubbens målgruppe og lag

 

Klubben tilstreber å til enhver tid ha lag i alle årsklasser i barne- og ungdomsfotballen samt lag i seniorfotball for kvinner og herrer.

Den sportslige planen for hvordan lagene våre skal fungere finnes i vår egen sportsplan.

 

5. Klubbens organisering

5.1 Årsmøtet

 

Årsmøtet i GB er klubbens høyeste myndighet og avholdes hvert år i februar/mars måned. Innkalling til årsmøtet annonseres på ulike medier (lokalavis, hjemmeside og sosiale medier). Årsmøtet vedtar klubbens styre, budsjett og godkjenner klubbens regnskap.

 

5.2 Styrets oppgaver og sammensetning

 

Styrets viktigste funksjon er å legge til rette for best mulige rammer rundt aktiviteten på alle plan. Arbeidsfordelingen i klubben og styret bestemmes av lokale forhold og rammebetingelser. Styret består av leder, nestleder, fem styremedlemmer og en vara. All informasjon rundt klubbens organisering med tanke på styret, valgkomite, kontrollkomite, ansatte og utvalg finnes i vår organisasjonsplan som kan leses HER. 

 

5.3 Klubbens roller og rollebeskrivelser

 

Trenerveiler barne- og ungdomsfotball og rekrutteringsansvarlig

Rollebeskrivelser og årshjul for klubbens trenereveiledere og rekrutteringsansvarlig er beskrevet i klubbens sportsplan som kan leses HER

 

Dommeransvarlig

Rollebeskrivelser og årshjul for klubbens dommeransvarlig, samt rekrutteringsplan for dommere er beskrevet i klubbens sportsplan som kan leses HER

 

FIKS-ansvarlig

Klubbens FIKS-ansvarlig skal sørge for at klubbens involvering i FIKS skal skje etter de retningslinjer som gjelder til enhver tid. Dette innebærer klubbfunksjoner, trenere og lagpåmelding. FIKS-ansvarlig må ha kjennskap til FIKS og data som verktøy for å kunne gjennomføre oppgaven. Per dags dato er utøves rollen av Daglig Leder og utviklingsleder 13-19 år. Følgende oppgaver følger med rollen som FIKS-ansvarlig:

 • Forankring – påse at klubbens ledelse til enhver tid kjenner til alle påkrevde FIKS-oppgaver.
 • Brukeradministrasjon – påse at klubben til enhver tid har personer i klubben med nødvendige «tilganger» til FIKS
 • Brukeropplæring – påse at personer med tilgang til FIKS innehar riktig kompetanse til å utføre påkrevde oppgaver. Dette gjøres i samarbeid med fotballkretsen
 • Ansvarlig for spillerregistrering – registrering av nye spillere i FIKS

 

Utstyrsansvarlig FGBU og Senior

Utstyrsansvarlig senior utøves av daglig leder. Utstyrsansvarlig FGBU utøves av Steinar Røst, i samarbeid med daglig leder. Utstyrsansvarlig har i Grand Bodø følgende oppgaver:

 • Holde oversikt over klubbens utstyr
  • Oversikt over baller, vester og kjegle/hatter, medisinsk utstyr og annet
 • Forberede sesongen i forhold til utstyr sammen med avdeling.
  • Fordeling av drakter
  • Fordeling av baller, vester, kjegler/hatter, medisinsk utstyr og annet utstyr.
 • Sørge for at all profilering på bekledning til enhver tid er i tråd med klubbens samarbeidsavtaler i samarbeid med daglig ledelse.
 • Være kontaktperson for alle lagledere/trenere på lag i forhold til utstyrsrelaterte henvendelser.
  • Legge til rette utstyr til hvert lag i Grand Bodø i tråd med klubbens bestemmelser

 

Fair play-ansvarlig:

Som NFF Kvalitetsklubb skal GB ha en Fair Play ansvarlig. Fair play er grunnfjellet i fotballens verdier og skal gjennomsyre alt vi gjør på alle nivåer. Fair play handler om det som skjer på og utenfor banen. Det overordnede målet er å utvikle, forankre og synliggjøre klubbens aktiviteter innen Fair Play mot egne medlemmer, trenere, ledere, lokalmiljø og sponsorer. Fair Play ansvarlig blir utnevnt av Hovedstyret, i samarbeid med administrasjon, og skal samarbeide tett med både sportslig utvalg og barn- og ungdomsgruppen.

 • Ansvarlig for å definere, implementere og følge opp Fair-play
 • Ansvarlig for å følge opp at klubben har Fair Play materiell som skal benyttes.
 • Fremme aktivt Fair Play blant klubbens medlemmer og ansatte
 • Kontaktpunkt for NFF og GB i Fair-play arbeidet
 • Utarbeide tiltak for å forbedre Fair Play i IK Grand Bodø
 • Synliggjøre Fair Play innenfor klubben, på nettsider og i relevante dokumenter
 • Avholde fair play-kvelder for trenere i barne- og ungdomsfotballen (gjerne i tilknytning til trenerforum)
 • Delta på utvalgte egne turneringer og foreldre- og trenermøter for å engasjere trenere/foreldre rundt klubbens lag til å ha fokus på fair play.
 • Bidra til å sørge for at alle lag er kjent med konseptet med kampvert, og at alle lag har en kampvert på hver hjemmekamp.
 • Motivere til å bli kretsens fair play-klubb

Fair play-ansvarlig er også ansvarlig for klubbens rolle med å formidle «Trygge Rammer» til våre medlemmer. Her er det egne retningslinjer og årshjul som kan leses HER.

 

Frivillighetskontakt

En viktig forutsetning for å kunne drive en klubb er de mange frivillige som utfører små og store oppgaver i klubbens daglige drift og ved arrangementer. Det er viktig at dette arbeidet blir verdsatt og at det er både morsomt og givende å engasjere seg i klubben. En frivillighetskontakt har det overordnede blikket og bidrar til et mer oversiktlig arbeid for de frivillige som har påtatt seg verv/roller i klubben. Frivillighetskontakten sitter i styret som styremedlem.

 

Oppgaver for frivillighetskontakt

 • Ha oversikt over de frivillige i klubben som innehar definerte verv/roller i klubben.
 • Opprette og vedlikeholde register over alle frivillige med verv/roller i klubben i samarbeid med daglig leder/administrasjon
 • Være et bindeledd mellom styret i klubben og de frivillige
 • Kartlegge behov for frivillige i klubben i samarbeid med styret og daglig leder/administrasjon
 • Bidra til å beholde de frivillige
 • Bidra til å rekruttere nye frivillige
 • Være en pådriver i å bygge et godt miljø for de frivillige
 • Implementere klubbens plan for de frivillige

 

Politiattestansvarlig

Klubben krever politiattest av alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for klubben som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Det er to viktige overordnede grunner til at norsk idrett har innført en ordning med politiattest:

 1. Seksuelle overgrep mot barn er totalt uforenlig med idrettens verdigrunnlag.
 2. Norsk idrett skal være et trygt sted å være for barn, og et trygt sted for foreldre å sende sine barn.

Klubbens politiattestansvarlig har det overordnede ansvaret for at personer med aktuelle verv i klubben har vist politiattest, og skal i samarbeid med leder FGBU sørge for at disse innhentes. Det er ønskelig at politiattestansvarlig har relevant erfaring fra andre verv/ansettelsesforhold, og deltar på kurskvelder hvor politiattestordningen er tema. Andre oppgaver for klubbens politiattestansvarlig:

 • Ha fokus på politiattest-ordningen på første hovedstyremøte etter årsmøtet
 • Ha en fortløpende oppdatering av klubbens politiattest-database, og sørge for at den er forsvarlig lagret
 • Bidra til å gjøre prosessen rundt innhenting og fremstilling av attester enklest mulig
 • Jevnlig rapportere til hovedstyre om utviklingen med hensyn til politiattester

 

Kvalitetsklubbansvarlig (utøves av daglig leder)

Kvalitetsklubbansvarlig skal være klubbens kvalitetssikrer og kontaktperson mot NFF. Målet med rollen er å sørge for at klubben alltid holder seg oppdatert på nye punkter i kvalitetsklubbarbeidet, og at klubben drives ut fra retningslinjene klubben har vedtatt som kvalitetsklubb:

 • Sørge for at kvalitetsklubbsystemet setter en standard på trener, leder og verdiarbeid i klubben.
 • Være pådriver for å tydeliggjøre, bevisstgjøre og konkretisere hva Norges Fotballforbund legger i god kvalitet i klubbens planverk og praksis.
 • Synliggjøre internt i klubben at systemet gir anerkjennelse til klubben om det arbeides bevisst med verdi- og utviklingsarbeidet.
 • Følge opp avvik fra kriteriesettet, og ansvarlig og pådriver for gjennomføring av egenmelding og resertifisering.
 • Det skal rapporteres til styret om hvordan prosessen med KK går, og skal jevnlig være en del av styremøter.

 

Overgangsansvarlig (utøves av daglig leder)

Dersom en spiller ønsker å melde overgang til en annen klubb, er prosessen for dette regulert i NFFs «Overgangsreglement». For å sikre at en slik overgang skal skje på en ryddig måte, er det viktig at den ansvarlige personen kjenner til rutinene i slike saker.

 • Norges fotballforbund og Fotballkretsen krever at det i hver klubb skal være én til to personer som av klubbstyret gis tilgang til FIKS.
 • En overgang krever at en del formalia skal være på plass.
 • Det er viktig og nødvendig for at det skal være mest mulig ryddighet ved en overgang.
 • Det er viktig å huske at gammel klubb kan stoppe en overgang dersom en spiller har uoppgjorte forpliktelser til klubben.
 • Overgangen gjennomføres elektronisk i FIKS.
 • De ansvarlige gis ansvar til å opprette forespørsler/overganger, og også godkjenne overganger fra egen klubb

 

6. Lagenes organisering

 

Et lag har behov for flere støttefunksjoner i tillegg til det sportslige. Ansvarsbeskrivelser for den enkelte rolle er avhengig av hvor mange roller oppgavene fordeles på. Oppgavene kan fordeles på flere roller, men det bør minimum være følgende roller rundt et lag:

 

6.1 Trener

 

 • Følge klubbens sportsplan
 • Har ansvaret for det sportslige tilbudet (treningsopplegg, laguttak og kampledelse)
 • Deltar på klubbens trener- og oppmannsmøter
 • Spillersamtaler/-møter
 • Følger opp hver enkelt spiller best mulig
 • Samarbeider med oppmann og trenerteamet for å skape et godt miljø i gruppen/laget
 • Ta trenerkurs som følger lagets kompetansekrav
 • Det må minimum være to trenere, hvor en fungerer som hovedtrener
 • I samarbeid med lagleder er ansvarlig for at lagets spillere med foresatte registreres via klubbens ordning med hoopit. Dette regulerer også deltakelse på laget inkl. forsikring av spillere.

 

6.2 Lagleder / oppmann

 

 • Laglederen er lagets administrative leder og har ansvaret for at alt praktisk fungerer rundt laget. Oppmann/lagleder – har ansvar for organisering av lagets aktiviteter.
 • Sammen med hovedtrener ansvarlig for oppdatering av spillerlister (spillerens navn, fødselsdato, adresse, foresattes epost/tlf) i hoopit.
 • Orientere admin leder og daglig leder fortløpende om spillere som kommer til og spillere som slutter, og oppdatere disse i hoopit
 • Arrangere foreldremøter
 • Samarbeide med trenerne om spillermøter
 • Informasjonsansvarlig for sitt lag, inklusive sende oppdatering av relevante saker rundt laget til klubbens hjemmesideansvarlig
 • Ansvarlig for påmelding til turneringer/cuper
 • Ansvarlig for påfylling av førstehjelpskoffert, koordinere dette med klubbens utstyrsansvarlige.
 • Ansvarlig for å gi beskjed om ønsket utstyr gjennom utstyrsansvarlige
 • Ansvarlig for utfylling av dommerkort, signering og kontroll av kortet etter kamp
 • Ansvarlig for intern registrering av gule/røde kort, og oversikt over når spillere skal stå over pga. karantene
 • Ansvarlig for omberamming av kamper, gi beskjed per mail til krets og admin leder
 • Logistikkansvarlig ved bortekamper
 • Når tilgjengelig og ønskelig, sjekke at garderober er klare
 • Delta på klubbens trener- og oppmannsmøter
 • Delta på kretsens ABC- laglederkurs

 

6.3 Økonomiansvarlig

 

Økonomiplan for lag i Grand Bodø

 • Har ansvar for lagets økonomi (lagskasse m.m.)
 • Føre budsjett og regnskap hvert år. Informere om budsjettet/regnskapet på foreldremøte
 • Levere forenklet regnskap til admin leder
 • Sørge for at innbetalinger/utbetalinger til og fra lagskassen blir gjennomført
 • Betale lagets utgifter, slik som cuper,dugnader, busstransport, sosiale arrangement osv.
 • Delta på et årlig møte med Daglig Leder og alle økonomiansvarlige for gjennomgang av økonomiplan og eventuelle endringer fra tidligere år

 

6.4 Foreldrekontakt/Dugnadskontakt

 

 • Har ansvar for å være bindeledd mellom foreldregruppa/lagledelsen og fremme det sosiale miljøet i spiller-/foreldregruppa
 • Bindeledd mellom trenere/oppmann og foreldregruppen
 • Jobbe for et godt miljø blant foreldre på laget og sørge for at uenigheter tas opp
 • Arrangere møteplasser som skal fremme et godt miljø blant spillere og evt. foreldre på laget
 • Melde inn konflikter mellom spillergruppa og trener-/oppmannsgruppa dersom laget ikke klarer å løse konflikten selv til styret/sportssjef
 • Ansvarlig for å organisere dugnader og fordele oppgaver jevnt mellom foreldre/spillere
 • Organisere kiosksalg på alle hjemmekamper i samarbeid med klubbens kamparrangementsgruppe
 • Sørge for at laget har kampvert på lagets hjemmekamper

 

Dersom støtteapparatet rundt et lag velger å fordele de nødvendige arbeidsoppgavene internt i rollene rundt laget er dette uproblematisk. Det viktigste er at det er en tydelig ansvarsfordeling og at arbeidsoppgavene rundt laget utføres på en tilfredsstillende måte.

 

7. Klubbdrift/rutiner

 

7.1 Politiattest – hvorfor og hvordan?

 

Norsk idrett skal oppleves som et trygt og godt sted å være for barn, ungdom og personer med utviklingshemming. Derfor må alle trenere, instruktører og lagledere som har nær kontakt med mindreårige og personer med utviklingshemming fremvise politiattest.

Hvorfor kreves det politiattest?

Idretten krever fremvisning av politiattest uten anmerkninger – en ren attest – fra alle personer med oppgaver i norsk idrett som innebærer nær kontakt med og/eller et tillitsforhold til barn, unge og personer med utviklingshemming. Det er fordi vi ønsker et trygt og godt miljø for alle våre medlemmer.

Hvordan får jeg en politiattest?
Man må selv sende søknaden til politiet. Dette kan gjøres elektronisk Nett her eller i post. Før man kan søke om politiattest må man få en bekreftelse på at det foreligger et behov for politiattest. Dette skjemaet fås av politiattestansvarlig og legges ved søknad. Etter at politiet har behandlet søknaden blir attesten sendt til søkeren selv, og så må man selv fremvise den for idrettslaget. Attesten er gyldig så lenge formålet forblir det samme.

Vi er underlagt det som er bestemt i NIF – og utfyllende informasjon kan leses om HER.
Søknad sendes inn til politiet, og den godkjente attesten skal fremvises for politiattestansvarlig eller leder FGBU.

Politiattestansvarlig er daglig leder Erlend Asbøl og styremedlem Terje Strand.

 

7.2 Kontingenter, avgifter, medlemskap

 

Medlemssystemene i Grand Bodø er FIKS og Rubic.no. Grand Bodø ønsker at begge disse holdes oppdatert på medlemssiden. Begge systemer er utarbeidet av og i samarbeid med NFF. FIKS er Fotballens Interne Kommunikasjonssystem. Her foregår mye av elektronisk kommunikasjon i forhold til kamprapporter, overganger, lagspåmelding i serie. Alle spillere fra 13 år må være registrert i FIKS for å være forsikret av klubbens lagsforsikringer. Rubic.no er både en ekstern og intern plattform med veldig mange muligheter for trenere og lag. Denne kan brukes til intern og ekstern kommunikasjon mellom medlemmer og foresatte i klubben og er også et bra verktøy for trenere/spillere og foresatte.

 

7.2.1    Medlemskontingent

 

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Kontingenten skal betales for hvert enkelt medlem og gjelder uavhengig av om medlemskap avsluttes i sesong/bytter klubb.

Nåværende satser:

 • Medlem kr 800,-
 • Støttemedlem/dommere/trenere kr 200,-
 • Medlemskap søsken (3 eller flere) kr 1950,-

Medlemsavgiften faktureres av – og går uavkortet til Grand Bodø hovedklubb (sentralt).

 

7.2.2    Treningsavgift

 

Treningsavgiftene vedtas av Grand Bodøs årsmøte, og HER ligger alltid oppdaterte priser for deltakelse i klubbens aktiviteter.

 

7.2.3    Egenandeler

 

Egenandeler kan forekomme ved deltakelse på spesielle arrangementer, dette gjennomgås og tas internt i lagene.

 

7.3 Forsikring og rutiner ved skader

 

Fotballforsikringen inkluderer fotballspillere i alle aldre.

For spillere under 12 år er det et krav om at spillerne er registrert som medlem av en fotballgruppe / fotballklubb tilknyttet Norges Fotballforbund. Spillerne vil dermed også være dekket ved utøvelse av organisert aktivitet i øvrige idrettslag som er medlem av Norges Idrettsforbund.

Dette betyr at alle fotballspillere, uavhengig av alder og nivå, har samme dekning under grunnforsikringen.

Spillere som har fylt 12 år må være registrert i FIKS som aktive med lagsforsikring inneværende sesong for å være dekket av forsikringsordningen.

Link: Detaljer om fotballforsikring https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/

Ved skader av antatt alvorligere grad som trenger medisinsk oppfølging må spilleren selv (spillere over 18 år) eller foresatte dersom spilleren selv er under 18 år ringe registrere skaden: Dette gjøres enklest på følgende link: https://forms.if.no/web/webclaims/e44b4ac8ce5c426780cced24f779874f/no/no/if/Accident?agreement=SP1443117

Klubben anbefaler at alle spillere fra 16 år og oppover kjøper utvidet forsikring.

Utvidet forsikring må kjøpes individuelt, og informasjon om fordeler ved utvidet forsikring kan leses på følgende link: https://fotball.formstack.com/forms/utvidet_fotballforsikring_2017 . Her kan utvidet forsikring bestilles.

 

7.4 Arbeidsgiveransvar

 

Formelt sett er det hovedstyret i Grand Bodø som har arbeidsgiveransvaret til alle i klubben.

 

7.5 Gjennomføring av klubbens hjemmekamper

 

For å skape gode rammer rundt alle kamper i klubbens regi, både seriekamper og turneringer, skal Grand Bodø søke og gjennomføre alle hjemmekamper etter NFFs retningslinjer og Fair play-kriterier.

Dette innebefatter at alle kamper skal ha minst én kampvert (vedlagt instruks). Kampvertene spiller en sentral rolle i arrangementet og er klubbens ansikt utad i kampsammenheng. Kampvertene skal ha synlig «kampvert»-vest. På alle aldersbestemte lag (barne- og ungdomsfotball) skal oppgaven gjøres på omgang blant foreldrene, og retningslinjene er en konkrete og overkommelige oppgaver.

Kampvertene skal:

 • Sjekke at hjemmebane er i den stand den skal være før gjennomføring av kamp. (i samarbeid med trenere).
 • Kampverten skal bidra til at Fair Play-møtet blir gjennomført (vedlagt brosjyre). Fair play-møtet i forkant av kampen er et viktig element som gjør at trenere, lagledere og dommere blir kjent, blir enige om fortolkning av regler og rammer for kampen. Det medfører også at terskelen for munnbruk og ufinheter heves – og da blir det en bedre kamp for alle.
 • Sørge for og at dommerregninger blir kontrollert og signert (i samarbeid med trenere). Dommeren er selv ansvarlig for å medbringe og fylle ut riktig dommerregning.

 

7.6 Bruk av klubbhus og anlegg m.m.

 

Klubbhuset eies og driftes av Grand Bodø.

Klubbhuset består en etasje og inneholder et lite klubbrom, flere utstyrsrom og et mindre kjøkken.  Vis a vi har klubben en utstyrs og garderobe bygg. Klubbhus benyttes til lagsmøter/foreldremøter, trenerforums m.m. Møterom som har plass til ca. 30 stk. har TV og whiteboard for fremvisning.

 • Klubbhus kan leies til beskrevet bruk – mer info HER.
 • Klubben eier en 17-seter minibuss, samt leaser en 8-seter og en 9-seter. Kjøretøyene bruker primært i forbindelse med klubbens FFO, men kan leies av lag for transport til kamp eller andre aktiviteter. Mer info om leie av kjøretøy HER.

 

Fotballbanene som Grand Bodø benytter ligger over hele byen, men Aspmyra Kunstgress benyttes som hovedarena for herrelag. Grand Bodø setter opp treningstider etter tildeling fra Bodø Kommune. Dette gjelder også gymsaler innendørs.

 

7.7 Ekstratilbud og turneringer i klubbens regi

 

Klubben har følgende ekstratilbud og turneringer i løpet av et år:

 

Ekstratilbud

 • Grand Extra FFO: Fotballfritidsordning for barn i 2. tom 4.klasse  Arrangeres på mandager, tirsdager og onsdager og følger skoleruta
 • Spillerutvikling 13-19 år: Individuell oppfølging av lag og spillere med ekstra treninger
 • Andre tiltak: Åpen hall, sommeraktiviteter, samarbeidsprosjekter med skoler, åpne møteplasser, med mer. Se HER for mer informasjon om tiltak og prosjekter.

 

Turneringer

 • Polar Kraft Cup. Innendørs i Nordlandshallen 6-19år.
 • Nordvik Bodø Cup august/september ute 6-19 år.
 • Kiwi Bama Cup. Innendørs i Nordlandshallen (6-12 år): siste helgen i november.

 

NB! Foreldregruppe/spillere deltar med dugnadsarbeid under turneringer i regi Grand Bodø.

 

7.8 Retningslinjer knyttet til utstyr og materiell

 

Overordnede retningslinjer for klubbens medlemmer:

 • Macron er klubbens utstyrsleverandør
 • Tilstrekkelig baller, vester og kjegler dekkes av klubben – utstyrsliste finnes HER
 • Hjemmedrakt: Spillertrøye, shorts og strømper
  • Det skal benyttes klubbens røde drakt, rød shorts, og røde strømper
  • 6-16 år: Spillertrøye og shorts dekkes av klubben, mens strømper kan kjøpes til klubbpris på nettbutikken som man finner HER.
 • Eventuell bortedrakt ordnes av lagene selv i de tilfeller det er aktuelt. Fargekoden på bortedraktene skal være blå overdel, blå shorts og blå strømper.
 • Treningstøy
  • 6-16 år: Kjøpes i nettbutikken til Macron HER.
 • Medisinskrin med førstehjelpsutstyr

Utstyr til lagene fra 6-16 år koordineres mellom lagledere/trenere på lagene og klubbens utstyrsansvarlige.

 

7.9 Turneringsregler

 

Grand-lag deltar i våre egne turneringer (Nordvik Bodø Cup, Kiwi Bama Cup og Polar Kraft Cup).

Klubben har som mål at hvert lag i aldersbestemt (6-19 år) skal delta på minimum 1-2 eksterne turneringer. NM-kvalik betraktes som en ekstern turnering. Det har vært en tradisjon for mange Grand-lag å dra til Pitea Summer Games, noe vi oppfordrer våre lag til å gjøre.

 

7.10 Beredskap med tilhørende varsling som gjelder seksuelle overgrep og seksuell trakassering

 

Varslingsrutiner mot seksuell trakassering
Varslingsrutinene i Grand Bodø bygger på Norges idrettsforbunds retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep:

«Seksuelle overgrep og seksuell trakassering er totalt uforenlig med idrettens verdier. Det er nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell orientering og funksjonshemming i norsk idrett.»

 

Det er et viktig mål å utvikle toleranse og forståelse og å skape erkjennelse av menneskers likeverd for å unngå diskriminering, trakassering og hets. Alle i idretten bør jobbe for å etablere trygge miljøer og en trygg atmosfære for både barn, unge og voksne. Voksne må respektere utøvernes personlige rom og aldri overskride grensene for akseptabel oppførsel.

Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer. Med seksuelle overgrep menes å lure eller påtvinge et annet menneske seksualitet som det ikke ønsker, eller er utviklingsmessig i stand til å gi sitt samtykke til. Her er noen krav til hvordan man skal opptre i Grand Bodø:

 1. Behandle alle med respekt, og avstå fra alle former for kommunikasjon, handling eller behandling som kan oppleves som krenkende.
 2. Unngå berøringer som kan oppleves som uønsket.
 3. Unngå alle former for verbal intimitet som kan oppleves som seksuelt ladet.
 4. Unngå uttrykk, vitser og meninger som omhandler utøveres kjønn eller seksuelle orientering på en negativ måte.
 5. Tilstrebe å ha begge kjønn representert i støtteapparatet.
 6. Unngå kontakt med utøvere i private rom uten at det er flere til stede eller det er avtalt med foresatte eller idrettsledelsen.
 7. Vise respekt for utøverens, trenerens og lederens privatliv.
 8. Unngå doble relasjoner. Dersom et gjensidig forhold etableres, bør situasjonen tas opp og avklares åpent i miljøet.
 9. Ikke tilby noe form for motytelse i den hensikt å forlange eller forvente seksuelle tjenester i retur.
 10. Gripe inn og varsle dersom man opplever brudd på disse retningslinjene. Støtteapparatet (trenere, ledere, tillitsvalgte, funksjonærer, dommere, foreldre mfl.) har hovedansvar for at retningslinjene gjøres kjent og overholdes i organisasjonen/idrettsmiljøet.

 

Rutiner for varsling i IK Grand Bodø

 • Alle meldinger om seksuelle overgrep eller trakassering skal tas alvorlig
 • Meldinger om seksuelle overgrep eller trakassering skal straks håndteres av klubbens ledelse (daglig leder eller styreleder IKG)
 • Trenere eller andre i støtteapparat på lag i Grand Bodø som blir kontaktet av noen eller får kjennskap til slike saker skal straks ta dette videre til daglig leder eller styreleder.
 • Gjelder saken overgrep mot en myndig person skal man sterkt oppfordre personen til å selv melde saken til politiet, og gjerne bli med personen til politiet.
 • Gjelder saken overgrep mot en mindreårig skal man informere foresatte, og i samråd melde saken til politiet.
 • Dersom man mistenker at foresatte selv har utført seksuelle overgrep mot den mindreårige skal man ta direkte kontakt med politiet eller barnevernet i kommunen.
 • Om man er i tvil på hva man skal gjøre, skal man kontakte politiet, legge frem saken og be om råd.

 

Saksgang i idrettslaget

 • Det er hovedstyret i klubben som håndterer og gjør vedtak i saken.
 • Styrets medlemmer må vurdere sin habilitet, og dette bør komme frem av relevant protokoller.
 • Alle saker følges opp, uavhengig om saken blir fulgt opp av politiet.
 • Om politi eller rettssystem er involvert skal idrettslaget vurdere om saken skal meldes til NIFs domsutvalg for suspensjon av involverte.
 • Person(er) som er blitt beskyldt for å ha utført seksuell trakassering eller overgrep skal bli bedt om å ha en tilbaketrukken rolle til saken er håndtert.
 • Styret bør utnevne to saksansvarlige som følger opp saker som dette. Det innebærer separate møter med de involverte, og blant annet vurdere om det må innhentes informasjon andre steder. På bakgrunn av dette legger de frem et saksframlegg til styret som skal hjelpe styret til å gjøre vedtak i saken.

 

7.11 Norges Fotballforbund sin åpne varslingskanal for uønskede hendelser

 

NFF skal arbeide mot vold, trusler, diskriminering, hets, mobbing, doping, kampfiksing, seksuell trakassering og seksuelle overgrep gjennom forebyggende arbeid og effektive sanksjoner, slik at fotballarenaen er trygg for alle. Denne varslingskanalen er en del av dette arbeidet. Alle varsler sendes til NFF sentralt. Både saken og situasjonen vil avgjøre videre saksgang. De fleste sakene vil bli behandlet og fulgt opp av de lokale fotballkretsene. Du kan velge å være anonym. Det er viktig at du logger deg på etter en tid for å se om NFF har svart deg og om de har noen flere spørsmål til saken. Som anonym kan du få tilsendt brukernavn og passord på SMS eller e-post, og det er ikke mulig å spore deg etterpå. Trykk her for å komme til skjema.

 

8. Økonomi – plan for økonomistyring

 

8.1 Ansvar

Hovedstyret er øverste ansvarlig organ for klubbens økonomi, og hele idrettslaget hefter for klubbens forpliktelse. Årsmøtet har utstedt en fullmakt til klubbens styre til å inngå sponsoravtaler og andre avtaler

Styret skal holde kontroll på klubbens økonomi, og påse at denne plan følges og målsetninger nåes. Hvis ikke økonomiske målsetninger blir oppfylt er klubbens styre ansvarlig for å iverksette tiltak for å de målsetninger som er vedtatt. Daglig leder i Grand Bodø er ansvarlig for at styret er oppdatert om regnskap og likviditet.

 

8.2   Økonomiske mål og budsjett

For at klubben skal nå sine målsetninger er det viktige å ha en sterk økonomi. I det ligger det at vi skal til enhver tid ha tilfredsstillende likviditet i forhold til omsetning og risiko. Klubben skal alltid være i stand til å betale sine kreditorer.

I klubbens budsjettarbeid skal det alltid tas sikte på:

 • Minimum 5 % resultat av omsetningen.

Et positivt resultat fører til høyere egenkapital og gjør klubben i stand til å finansiere større investeringer internt og sikre seg mot uforutsette utgifter eller f.eks. sponsorsvikt. For å få til dette må budsjettarbeidet være etter «føre var» prinsippet, som vil si at det skal kun budsjetteres med forholdsvis sikre inntekter. I tillegg skal det alle kjente og forutseende kostnader tas med.

Budsjettet skal utarbeides etter samme mal (på kontonivå) som regnskapsrapportering, slik at det er sammenlignbart, og lett å se avvik. Budsjettarbeidet bør starte på senhøsten når sesongen er ferdig, og være ferdig i løpet av januar. Budsjettet skal vedtas først av hovedstyret og deretter endelig godkjennes på årsmøte.

 

8.3 Regnskap

Klubben skal bruke autorisert regnskapsførerselskap til å føre regnskapet. Dette for å sikre at lover og regler blir overholdt. Regnskapsrapporter utarbeides i henhold til oppdragsavtale av regnskapsførerselskapet. Daglig leder, i samarbeid med kasserere, er ansvarlig for å holde styret oppdatert angående den økonomiske situasjonen. Klubbens regnskapsår følger kalenderåret.

Samarbeidet med regnskapsfører evalueres årlig.

Klubbens inngående faktura attesteres og konteres av daglig leder og før godkjenning i regnskap elektronisk. Daglig leder og styret kan gi fullmakt til undergrupper for kontering/kontroll av undergruppers bilag.  Bilagene leveres elektronisk via PowerOffice fortløpende og kontrolleres av regnskapsbyrå.

 

8.4 Revisjon

GB sin omsetning overstiger 5 millioner per år. Følgelig har idrettslaget revisjonsplikt. Regnskapet til GB vil dermed blir revidert av registrert eller statsautorisert revisor. Per tiden er Ernst & Young revisor for klubben.

 

8.5 Bank

Klubben skal ha èn hovedkonto – klubbens driftskonto. Her skal alle inn- og utbetalinger foregå, om ikke annet er særskilt avtalt slik som undergrupper

Klubbens bankkonti skal disponeres og av to personer i fellesskap. (daglig leder/styreleder) Det skal aldri blandes private bankkonti inn i klubbens økonomi. Dersom noen har foretatt utlegg på vegne av klubben skal bilag leveres til, og godkjennes av styreleder/daglig leder. Klubben skal da snarest mulig refundere utlegget.

8.6 Kiosksalg og kontanter

Omsetning av varer fra kiosk fra klubben er unntatt fra merverdiavgift, jfr. Merverdiavgiftsloven § 3-12 tredje ledd. Vilkåret for dette er at salget skjer i forbindelse med kamper eller andre arrangementer og at det benyttes ulønnet arbeidskraft. Merverdiavgiftsforskriften har i tillegg satt følgende betingelser for unntaket:

 • Begrenset åpningstid:kiosken må bare være åpen under arrangementer eller treninger. Fritaket gjelder selv om det foregår daglige, permanente arrangement og treningsvirksomhet.
 • Kjøpergruppe: minst 80 % av omsetningen må skje til deltakere eller tilskuere under arrangementer/treninger.
 • Vareutvalg: Vareutvalget kan bare bestå av typiske kioskvarer og varer tilberedt av organisasjonens medlemmer, typisk sjokolade, sukkertøy, emballert is mv. samt vafler, boller, kaker, kaffe mv.

Det er ikke krav til kassaapparat ved ambulerende eller sporadisk kontantsalg, når omsetningen ikke overstiger 3G eksklusive merverdiavgift. Ved økt omsetning fra kiosk skal det anskaffes kassaapparat.

Ved kamp eller arrangement skal kontantkassen(e) telles opp og eventuell bankterminal avstemmes. Eventuelle billettinntekter skal også telles opp. Oppgjørsskjema skal så fylles ut og signeres av minimum to personer. Eventuelle differanser skal alltid forklares. Kontantene settes så inn på klubbens driftskonto, og merkes med arrangement. Dokumentasjon på innskudd overleveres daglig leder/kasserer.

Klubbens ambisjon er å være kontantfri.  Vipps/betalingsterminaler muliggjør dette.  Årsaken er mindre ressursbruk og redusert risiko for mislighold.

 

9. Informasjon/kommunikasjon

 

Klubben har en rekke informasjonskanaler og møter for å informere og klubben, lagene og klubbens virksomhet. De viktigste er som følger:

 

Hjemmeside, sosial medier og andre viktige informasjonskanaler

 • Grand Bodøs hjemmeside, grandbodo.no
 • Sosiale medier: Facebook: IK Grand Bodø. Instagram: ikgrandbodo.
 • FIKS (Fotballens interne kommunikasjonssystem), NFF-plattform.
 • no – medlemsregister og klubbens egen APP.
 • Treningsøkta.no, NFF-plattform
 • NFFs hjemmeside: fotball.no
 • NFF Nordlands´ hjemmeside: http://www.fotball.no/Kretser/nordland/
 • Appen «min fotball»: Her finner man enkelt klubber, lag, terminlister og tabeller.

 

Møter

 • Klubbmøter: Møte med hele organisasjonen i Grand Bodø
 • Trenermøte/trenerforum: Møte med sportslig leder, utviklingssjef, Toppspillerutvikler, trenerveileier, rekruteringsansvarlig, fair-play ansvarlig, klubben trenere.
 • Foreldremøter. Møte med trenere og lagenes foreldre.
 • Lagledermøter. Møte med klubbens utstyrsansvarlige og lagenes utstyrsansvarlige/lagledere
 • Foreldrekontaktmøter. Møte med styret og lagenes foreldrekontakter
 • Oppstartsmøter: Møte med rekrutteringsansvarlig og foreldre til spillere nye kull
 • Gruppemøter
 • SU- Sportslig utvalg

 

10.  Kompetanse og utdanning

 

Kompetanse og utdanning og er et veldig viktig satsningsområde for GB. Dette gjelder både for ledere, trenere, dommere og øvrige roller der kompetanse er avgjørende.

Klubbens aktivitetsomfang skaper behov for svært mange frivillige som bekler ulike funksjoner. Jo bedre kvalifiserte disse er, desto bedre fotballaktivitet vil klubben kunne tilby barn og ungdom, gutter som jenter. Kriteriene for utdanning/kompetanse i kvalitetsklubbsystemet gir klubben føringer. Som kvalitetsklubb skal vi til enhver tid jobbe for å være innenfor disse kravene for kompetanse, og at vi har god kompetanse i nøkkelroller.

NFF har en rekke utdanningstilbud. Som klubb ønsker vi å tilrettelegge at klubbens ledere, trenere, dommere og øvrige tillitsvalgte får den kompetansen vervet krever.

GB har laget en utdanningsoversikt som til enhver tid gir oversikt over kompetansenivå på klubbens ledere, trenere og øvrige.  Det gir også et godt utgangspunkt for vår jobb med å hele tiden planlegge og tilrettelegge fremtidig skolering av ledere/trenere med manglende kompetanse eller de som vil øke sin kompetanse.

 

10.1 Lederkurs

 

Lederkompetanse er et avgjørende for god styring av klubben. Mange har erfaring fra lederjobber i sine private jobber, noen har lederutdanning og noen har liten eller ingen erfaring som ledere. Alle kan gjøre en god jobb som leder av en fotballklubb.

NFFs fire lederkurs (FL1, FL2, FL3 og FL4) inneholder sentrale kompetanseområder for ledernivået i en klubb. Her er flere års erfaring samlet og framstilt for ledelsen i en klubb. Kompetansen man tilegner seg, sikrer en mer interessant arbeidshverdag for den frivillige med økt forståelse for lederrollene. Bildet under gir litt informasjon om de fire lederkursene NFF tilbyr.

På denne linken kan du også leser mer om NFFs lederutdanninger: https://www.fotball.no/klubb-og-leder/leder/

 

10.2 Trenerkurs

 

Trenerkompetanse er et av Grand Bodø og NFFs viktigste satsingsområder. Dyktige trenere er avgjørende for kvaliteten på aktivitetene. En god trener er både en god leder og har fotballfaglig innsikt. GB ønsker til enhver tid å være innenfor de kompetansekrav som gjelder for klubben i kvalitetsklubb-prosjektet. GB ønsker også at alle trenere i klubben har formell kompetanse, som følger aldersgruppene som trenes. GB ønsker dermed kontinuerlig å tilrettelegge for at trenere får tilbud og har muligheten til å ta trenerkurs.

NFFs trenerstige er:

 • Grasrottreneren
  • Delkurs 1: Barnefotballkurset (6-8 år)
  • Delkurs 2: Barnefotball – Flest mulig med kvalitet (9-10 år)
  • Delkurs 3: Mot ungdom – Lengst mulig (11-12 år)
  • Delkurs 4: Ungdom – Lengst mulig – Best mulig (13-19 år)
 • UEFA B-lisens
 • UEFA A-lisens
 • UEFA Pro-lisens

I tillegg til dette er det både egne kurs for keepertrenere og for spillerutviklere. Her kan du også lese mer om NFFs trenerkurs: https://www.fotball.no/trener/

 

10.3 Dommerkurs

 

På kretsnivå og lokalt arrangeres rekrutteringsdommerkurs tidlig i januar hvert år.

 

Norges Fotballforbund etablerte før sesongen 2015 egen dommerskole – NORCORE (Norway Centre Of Refereeing Excellence). Denne dommerskolen består av fem trinn.

Her finner du informasjon og aktuelle saker om alle trinnene i NFFs dommerskole NORCORE:

https://www.fotball.no/dommer/norcore/

 

11. Årshjul og viktige datoer

 

Fotballåret har sin egen syklus. Det er tidsfrister å forholde seg til, «må-oppgaver» og en rekke ting som skal på plass for å gjøre fotballhverdagen best mulig for flest mulig. Dette gjelder påmeldinger lag i serie og NM, turneringssøknader og diverse andre frister.

 

Følgende datoer er viktige:

 • august: Påmeldingsfrist Futsal-seriene.
 • september: Frist for nominering av spillere til sonesamlinger. Skjema for nominering sendes klubbene.
 • september: Overgangsvinduet stenger kl. 24.00 den 10.sept, og er stengt frem til 1.januar. Overganger kan tas i dette tidsrommet, men spilleren er ikke klar til spill for ny klubb før 1.januar.
 • oktober: Søknad om cuper og turneringer. Siste frist for å søke om å få arrangere turneringer januar-juni.
 • november: Innsending/registrering av ferdighets- og minimerker.
 • Innen 30. november-revidering av klubbhåndboken
 • desember: Påmelding seriespillet for Senior.
 • desember: Dommerpåmelding
 • januar: Påmelding til Telenor Cup. NM for G19 og J19.
 • januar: Påmelding til seriespillet for junior, gutter, jenter, smågutter, småjenter, oldboys, veteran, kvinner 11’er, kvinner 7’er og menn 7’er.
 • januar: Påmelding til Telenor Cup. NM G16 og J16.
 • 20-30.januar: Sonemøter
 • februar: Søknad om cuper og turneringer. Siste frist for å søke om å få arrangere turneringer juni-desember.
 • februar: Spillerregistrering. Alle spillere i alderen 13 – 19 år har en gratis forsikring gjennom NFF. For at forsikringen skal gjelde må spillerne registreres i FIKS og klubben må betale sin kontingent.
 • februar: Påmelding sesongen: lillegutter, lillejenter, minigutter og minijenter (6-12 år).
 • mars: Siste frist for søknad om dispensasjon for å unngå gebyr.
 • mars: Siste frist for søknad om TINE Fotballskole 2016.
 • april: Siste frist for Idrettsregistreringen. En årlig registrering som alle idrettslag og undergrupper må gjøre. Her skal antall medlemmer fordelt på alderskategorier og leder meldes inn. Idrettslag som unnlater å gjøre denne jobben blir strøket, og vil heller ikke få tildelt lokale aktivitetsmidler (LAM-midler).

 

12. Vedlegg/lenker

 

 • Dommerregning ungdoms- og seniorfotball, 13 år og oppover:

https://www.fotball.no/lov-og-reglement/skjemaer-og-kontrakter/

 

 • Dommerregning barnefotball, 10-12 år:

https://www.fotball.no/lov-og-reglement/skjemaer-og-kontrakter/

 

 • Brosjyre «Fair-play møtet»:

https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/verdier-og-virkemidler/fair-play—motet/#Toppen

 

 • Grand Bodø Lovverk:

https://grandbodo.no/nyheter/grands-lover/

 

 • Sportsplan Grand Bodø:

https://grandbodo.no/arkiv/sportsplan/

 

 • Roller (navn) i Grand Bodø:

https://grandbodo.no/kontakt/