Klubbhåndbok

Idrettsglede – Kameratskap – Glød – Respekt- Ambisiøs – Nyskapende- Deltakelse

Innledning

Klubbens visjon og målsetning

Klubbens verdigrunnlag

Klubbens lover

Klubbens målgruppe og lag

Klubbens organisering

Lagenes organisering

Klubbdrift/rutiner

Økonomi – plan for økonomistyring

Informasjon/kommunikasjon

Kompetanse og utdanning

Årshjul & viktige datoer

Vedlegg/lenker

 

Oppdatert 13.06.2022

Klubbinformasjon

 

 • Klubbnavn: Idrettsklubben Grand Bodø
 • Stiftet: 12.april 1917
 • Postadresse: Plassmyrveien 11, 8008 Bodø
 • E-postadresse: post@ikgrand.no
 • Internettadresse: grandbodo.no
 • Organisasjonsnummer: 975743462
 • Bankforbindelse: Sparebank 1 Nord Norge
 • Bankkonto: 4509 22 13386
 • Medlem av: Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite
 • Tilknyttet: Norges Fotballforbund

 

Innledning

 

Klubbhåndboka til idrettsklubben Grand Bodø under benevnt som GB, skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt i klubben. Den skal sikre at det er kontinuitet i det som bestemmes og gjøres.

Klubbhåndboka er laget av styret etter innspill fra komiteer, utvalg, trenere, utøvere og foreldre i klubben, og er et arbeidsverktøy for alle medlemmer, utøvere, foreldre, styret, komiteer, utvalg, ansatte, trenere og dommere i vår klubb.

Klubbhåndboka skal benyttes til å forstå og kommunisere hva som er viktig i vår klubb, hvem vi er og hvilke målgrupper vi er til for. Klubbhåndboka skal alltid ligge lett tilgjengelig på klubbens offisielle hjemmeside.

 

1. Klubbens visjon og målsetning

 

VISJON

IK Grand Bodø skal være flaggskipet i Nord

 

Virksomhetsidé

I et trygt og godt miljø skal IK Grand Bodø gjennom bred satsing, med godt kvalifiserte trenere og frivillighetsarbeid, utvikle jenter og gutter til toppnivå innen fotball. Dette forutsetter en sunn og god økonomi.

 

Hovedmål

Grand Bodø skal etablere seg i Toppserien kvinner

 • Delmål 1. Organisasjonsutvikling
  • Organisasjonsplan med funksjonsbeskrivelser
  • Økonomiplan med budsjett og regnskapsrutiner
  • Sportsplan levende og oppdatert til en vær tid
  • Klubbhåndbok levende og oppdatert til en vær tid.
  • Turneringsgruppe med ansvarlig leder og plan for gjennomføring.
  • Grand Extra videreutvikle konsepter inkl. FFO og jentefokus
  • Videreutvikling av klubbens avdelinger
  • Plan og struktur for kommunikasjon internt og eksternt

 

 • Delmål 2. Trener og lederutvikling.
  • Målsetning om at samtlige trenere i klubb gjennomfører minimum grasrottrener.
  • Kursing av klubbens ledere. Leder 1- 4 – styrearbeid i praksis e.l.
  • Etablere plan for gjennomføring av trenerforum for samtlige trenere i klubb
  • Kartlagt og til en vær tid oppdatert kompetanse i klubb
  • Inviterer og bli invitert av klubber til trener- og lederseminar

 

 • Delmål 3. Arrangements- og aktivitetsutvikling.
  • Til en vær tid ha en arrangørstab med leder for hjemmekamper dame.
  • Utvikle mal for gjennomføring av arrangement hjemmekamper
  • Søke og ha en person som er ansvarlig for promotering av hjemmekamper
  • Til en vær tid ha en turneringsstab med leder for gjennomføring av klubbens turneringer.

 

2. Klubbens verdigrunnlag

Følgende hovedverdier skal vise vår identitet: IK Grand

Idrettsglede

Med idrettsglede mener vi å legge til rette for både de små og de store øyeblikkene på fotballbanen og at våre medlemmer skal få en varig interesse for å være engasjert i idrett.

Kameratskap

Med kameratskap mener vi å skape et godt miljø i klubben vår ved å utvikle en felles identitet blant våre medlemmer. Vi ønsker å ta vare på alle i klubben, uavhengig av kjønn, alder og kulturbakgrunn, det være seg innad i og på tvers av gruppene.

Glød

Med glød mener vi å jobbe for at alle våre medlemmer skal få et hjerte for klubben og ha et brennende engasjement i alt de gjør for klubben.

Respekt

Med respekt mener vi å respektere hverandre og de vi omgås på og utenfor banen. Våre medlemmer skal samtidig ha respekt for klubbens verdier og bruke disse aktivt i sitt virke i klubben.

Ambisiøs

Med ambisiøs mener vi at vi skal tørre og sette oss høye mål, og vi vil strekke oss langt for å nå dem.

Nyskapende

Med nyskapende mener vi at vi skal være åpne for nye og spennende idéer, impulser og tankeganger som bringer IK Grand Bodøs virksomhet videre.

Deltakelse

Med deltakelse mener vi at vi skal legge til rette for at våre medlemmer ønsker å ta aktiv deltakelse i Grand sin virksomhet på alle nivåer.

 

2.2 Fair play

 

Fair Play dreier seg om mer enn å unngå gule og røde kort. Fair play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og utenfor banen.

Alle tilknyttet GB har et ansvar for å følge de normer, regler og retningslinjer som skaper verdier og holdninger vi kan være stolte av. GB er opptatt av at alle spillere, trenere, dommere, ledere og foreldre engasjerer seg og bidrar til at vi har et fotballmiljø preget av trygghet og trivsel.

Sentrale stikkord er:

 • Respekt og toleranse for hverandre
 • Alle er like verdifulle
 • Ta avstand fra rasisme og mobbing
 • Respektere dommerens avgjørelser
 • Skape et fellesskap som inkluderer alle

 

3. Klubbens lover

 

IK Grand Bodø er underlagt NIFs IL sitt lovverk som er basert på lovnormen for idrettslag som finnes i lovheftet fra NIF. GBs lovverk er vedtatt på årsmøtet og godkjent av idrettskretsen.

IKGs Lovverk: https://grandbodo.no/nyheter/grands-lover/

 

4. Klubbens målgruppe og lag

 

Klubben tilstreber å til enhver tid ha lag i alle årsklasser i barne- og ungdomsfotballen samt lag i seniorfotball for kvinner og herrer.

Den sportslige planen for hvordan lagene våre skal fungere finnes i vår egen sportsplan.

 

5. Klubbens organisering

5.1 Årsmøtet

 

Årsmøtet i GB er klubbens høyeste myndighet og avholdes hvert år i februar/mars måned. Innkalling til årsmøtet annonseres på ulike medier (lokalavis, hjemmeside og sosiale medier). Årsmøtet vedtar klubbens styre, budsjett og godkjenner klubbens regnskap.

 

5.2 Styrets oppgaver og sammensetning

 

Styrets viktigste funksjon er å legge til rette for best mulige rammer rundt aktiviteten på alle plan. Arbeidsfordelingen i klubben og styret bestemmes av lokale forhold og rammebetingelser. Styret består av leder, nestleder og 5 styremedlemmer.

Styrets viktigste oppgaver:

 • Lede klubbens mål- og strategiarbeid og foreta en kontinuerlig strategisk oppfølging av rammene
 • Visjon- og verdiarbeid
 • Virksomhetsplan
 • Ha økonomisk kontroll og lede driften
 • Sørge for riktig organisering og styresammensetning – og effektive underutvalg
 • Følge idrettens lover og representere klubben utad.
 • Legge til rette for at man kan rekruttere flest mulig, beholde dem over tid samt utvikle gode fotballspillere
 • Oppnevne ansvarlig for politiattester
 • Tilsette og følge opp daglig leder

 

Sammensetning og rollefordeling:

Leder

 • Fastsette agenda for styremøter og lede møtene
 • Sende innkalling til styremøtene
 • Overordnet ansvar for utarbeidelse/videreutvikling av strategi og planer i klubben
 • Påse at klubben har oppnevnt ansvarlige for oppfølging av politiattester i klubben
  • Påse at alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for klubben som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år) eller mennesker med utviklingshemming, har gyldig politiattest.
  • Videreformidle rutiner for søking av politiattest for de som må søke.
  • Samarbeide med Politiattestansvarlig i idrettslag

 

Nestleder

 • Stedfortreder for leder
 • Økonomiutvalg

Styremedlem 1

 • Frivillighetskontakt

Styremedlem 2

 • Politiattestansvarlig

Styremedlem 3

 • Kvalitetsklubbansvarlig

Styremedlem 4

 • Fair Play-ansvarlig

Styremedlem 5

 • Toppklubbansvarlig

Varamedlem

 

5.3 Klubbens organisasjonskart

 

5.3.1   Klubbens ansatte

 

Daglig Leder IK Grand Bodø

 • Markedsansvarlig
  • Ansvarlig for den markeds- og organisasjonsmessige helheten i IKG.
  • Ansvar for sponsorkontrakt, som omhandler utarbeidelse og inngåelse av samarbeidsavtaler med sponsorer.
  • Ansvar for at våre forpliktelser i samarbeidsavtalene blir oppfylt.
  • Tilrettelegge relasjonsbyggende aktiviteter i henhold til samarbeidsavtaler, som sponsorcup, sponsor lunsjer, tjenester ved kamparrangement etc.
  • Ansvar for arrangementskomite hjemmekamper damer, inkl. leder.
  • Ansvar for turneringskomite er etablert inkl. leder
 • Økonomi
  • Ansvar for mottak og kontroll av inngående faktura, inkl. kontering og remittering.
  • Utfaktureringer og utbetalinger i samarbeid med regnskapskontoret.
  • Samarbeid med regnskapskontoret i forhold til regnskapsføring
  • Ansvarlig for personal og lønn inkl. kontroll av lønn for alle ansatte. Lønn kjøres av eksternt byrå.
  • Ansvar for organisering og gjennomføringen av klubbens 3 fellesdugnader.
 • Utstyr
  • Samarbeid med utstyrsleverandør og ansvar for vurdering av utstyrsbehov i samråd med ledere av grupper i IKG
 • Klubbens pressekontakt
  • Sammen med klubbens styreleder.
 • Ansvarlig Kvalitetsklubb
  • Være klubbens kvalitets sikrer og kontaktperson mot krets
  • Sørge for at kvalitetsklubbsystemet setter en standard på trener, leder og verdiarbeid i klubben
  • Være pådriver for å tydeliggjøre, bevisstgjøre og konkretisere hva Norges Fotballforbund legger i god kvalitet i klubbens planverk og praksis
  • Synliggjøre internt i klubben at systemet gir anerkjennelse til klubben om det arbeides bevisst med verdi- og utviklingsarbeidet
 • Hovedansvarlig for kontakt med fotballkrets, NFF, idrettskrets og NIF
  • Klubbens hovedansvarlig for fiks. Inkl. overganger.

 

Administrerende leder FGBU og Grand Extra

 • Økonomi
 • Ansvarlig for fakturering av kontingent, aktivitetsavgift og Grand Extra.
 • Administrasjon
  • Ansvar for ajourførte medlemslister klubb og Grand Extra.
  • Drift av klubbens Grand Extra herunder FFO og ekstra tiltak.
  • Administrativ leder av fotballgruppen barn -og unge.
  • Ansvarlig for planlegging og tilrettelegging av treningstider for gruppen
  • Ansvarlig for rekrutteringsprosess gjennom alle ledd fra oppstart barnehage-lag til oppstart. Herunder ansvarlig for å følge opp klubbens rekruteringsansvarlig.
  • Ansvarlig for at alle klubbens trenere i FGBU gjennomfører trenerkurs som tilsvarer hvert lags kompetansekrav.
  • Sammen med daglig ledere påse at klubbens hjemmeside, facebook og andre sosiale medier oppdateres jevnlig
  • Arrangere og videreutvikle Grand Extra. Sterk bidragsyter for gjennomføring av SNN- Jenteakademi i Nordland og videreutvikling av Grand Extra.
  • Ansvarlig for FGBUs arbeidsutvalg, som består av følgende ansvarspersoner
   • Økonomi – Dugnad – Sport – Utstyr.
  • Ansvarlig for sportslig utvalg FGBU.

 

Utviklingssjef Jenter 13-19 år

 • Stillingen er hovedansvarlig for klubbens sportslige utviklingsstrategi for jenter og skal i samarbeid med Sportslig Utvalg (SU) kontinuerlig videreutvikle klubbens utviklingsstrukturer
 • Utviklingssjef skal veilede og kurse trenere i egen klubb samt bidra til kompetanseheving i definerte samarbeidsklubber.
 • Sørge for optimal kvalitet i broen mellom utviklings- og A-lagsnivå
 • Veilede og kurse klubbens trenere i utviklingsavdeling
 • Bidra til kompetanseheving i definerte naboklubber
 • Avholde trenerforum
 • Delta på feltet som spillerutvikler for klubbens fremste talenter
 • Kontaktperson for naboklubber
 • Motta og behandle henvendelser fra regionale og nasjonale klubber vedrørende både strategi og spillere
 • Stille og være aktivt deltakende i fora som vedrører talentutvikling
 • Å ivareta utviklingslagenes interesser i viktige saken som oppsett av terminlister, treningstider

 

5.3.2   Andre roller – rollebeskrivelser

Trenerveiler barne- og ungdomsfotball

Klubben ønsker til enhver tid å ha to trenerveiledere tilgjengelig; en trenerveileder for 6-10 år og en fra 11-19 år. Fordelene ved å ha trenerveiledere er mange. For klubbens del, vil trenerveiledere være med på å sikre at treningene som gjennomføres i klubben vår holder et høyt nivå. I tillegg er trenerveiledere en god sparringspartner for foreldretrenere som kanskje ikke har gjort det før.

Vi ønsker at våre trenerveiledere enten innehar, eller har planer om å gjennomføre NFFs trenerveileder-kurs i løpet av kort tid. Det er ønskelig at trenerveilederne er innom hvert lag i sine aldersgrupper to ganger i løpet av året, en om våren og en om høsten. Det lages et kort notat etter hvert besøk med en liten evaluering som leveres til leder FGBU før henholdsvis sommerferie og juleferie.

Våre trenerveiledere har følgende hovedansvarsområder:

 • Oppfølging av klubbens trenere i faglige og praktiske spørsmål, være en trener for trenerne. Bistå under økter ved behov
 • Ansvarlig for at sportsplan legges til grunn for gjennomføring av aktiveten i klubben.
 • Være med i sportslig utvalg FGBU, og derunder være med å planlegge trenerforum
 • I samarbeid med leder FGBU, bidra til å kartlegge treneres kompetanse og komme med innspill til administrative endringer/forbedringer

 

Rekrutteringsansvarlig

Klubbens rekrutteringsansvarlig er også klubbens oppstartsansvarlig. Hovedoppgaven og målet med å ha rekrutteringsansvarlig er å få nye spillere til klubben, samt å gi nye spillere en god overgang til laget de skal begynne på. Rekrutteringsansvarlig arbeider tett sammen med leder FGBU og trenere på våre lag. Det er ønskelig at vår rekrutteringsansvarlig har god erfaring med å jobbe i ulike forhold med forskjellige mennesker. Det er viktig å ha stort nettverk, samt kjenne til ulike instanser som vi samarbeider med (f.eks. idrettsråd, barnevern, flyktningkontor, krets, etc.).  Rekrutteringsansvarlig har også følgende oppgaver:

 • Kjenne til klubbens organisering, sportslig tilbud, verdier og sportsplan.
 • Delta på 1 trenerforum i året hvor tema er barnefotball.
 • Være del av Barn- og Ungdomsgruppen, hvor det også skal rapporteres om status for rekruttering/oppstart
 • Framsnakke og drive foreldrerekruttering i klubbens grupper / lag.
 • Gjennomføre rekrutteringstiltak for barn og ungdom iht. Rekrutteringsplan.
 • Være med på treningene til J/G 7 i oppstartsfasen dersom trenerne ønsker bistand i forhold til innhold.
 • Forsøke å kartlegge og rekruttere trenere og oppmenn til de nye årskullene. Dette gjøres i samråd med administrativ leder i FGBU slik at klubben får en oppdatert navneliste med kontaktinfo på alle foreldre, og at foreldrene blir utfordret til å delta så langt det er nødvendig.
 • Ansvarlig for å kalle inn til foreldremøte for J/G 7 etter oppstart(september) og i begynnelsen av påfølgende sesong(januar), og bistå trenerne med å organisere rollene som hvert lag skal ha blant de øvrige foresatte.
 • Bistå nye trenere og oppmenn med å avvikle foreldremøte iht klubbens faste agenda for foreldremøter dersom behov.
 • Ansvar for å evaluere og videreutvikle klubbens rekrutteringsplan i samråd med administrativ leder FGBU
 • Følge opp forespørsler klubb mottar m.t oppstart

 

Dommeransvarlig

Klubbens dommeransvarlig har det overordnede ansvarlig når det gjelder rekruttering og utvikling av klubbens dommere, og skal sørge for at dette skjer i samarbeid med leder FGBU. IK Grand Bodø har lenge vært klubben i Bodø med flest dommere, og med en dyktig dommeransvarlig i klubben, ønsker vi å beholde så mange som mulig, samt rekruttere enda flere dommere til klubben. Det er viktig at dommeransvarlig har god dialog med leder FGBU, og at disse sammen med Daglig Leder tar en gjennomgang sammen minst en gang i året om ståa rundt klubbens dommere. Andre oppgaver til klubbens dommeransvarlig:

 • Dommeransvarlig har god kontakt og samarbeid med klubbens dommere, klubbens styre og administrasjon, lagledere og trenere, samt NFF Nordland.
 • Skal sammen med dommergruppa ha hovedansvaret for å rekruttere og beholde nok dommere i forhold til antall lag. Har videre ansvaret for å tilby dem som har ambisjoner og talent, videre oppfølging og etterutdanning i nært samarbeid med NFF Nordland.
 • Skal legge til rette for å tilby dommerkurs til dem som ønsker det, og følge opp og veilede disse i kamper
 • Det skal legges særlig vekt på rekruttering av jenter.
 • Dommeransvarlig i Grand Bodø er kontaktperson ovenfor alle klubber i Nordland og soneledere, samt kontaktperson ovenfor kretsen.
 • Dommeransvarlig skal ha ansvaret for å påse at dommerne i klubben har en naturlig plass i klubbmiljøet på lik linje med de andre spillerne, samt ha ansvaret for å påse at dommere utstyres med korrekt uniform
 • Ansvaret for å evaluere og videreutvikle klubbenes rekrutteringsplan for dommere

 

FIKS-ansvarlig

Klubbens FIKS-ansvarlig skal sørge for at klubbens involvering i FIKS skal skje etter de retningslinjer som gjelder til enhver tid. Dette innebærer klubbfunksjoner, trenere og lagpåmelding. FIKS-ansvarlig må ha kjennskap til FIKS og data som verktøy for å kunne gjennomføre oppgaven. Per dags dato er det naturlig at en ansatt i administrasjon er FIKS-ansvarlig:

 • Forankring – påse at klubbens ledelse til enhver tid kjenner til alle påkrevde FIKS-oppgaver.
 • Brukeradministrasjon – påse at klubben til enhver tid har personer i klubben med nødvendige «tilganger» til FIKS
 • Brukeropplæring – påse at personer med tilgang til FIKS innehar riktig kompetanse til å utføre påkrevde oppgaver. Dette gjøres i samarbeid med fotballkretsen
 • Ansvarlig for spillerregistrering – registrering av nye spillere i FIKS

 

Utstyrsansvarlig klubb

Målet med å ha en utstyrsansvarlig i hver avdeling, er for å sikre at innkjøp og bruk av utstyr samstemmer, samt være behjelpelig når våre lag trenger nytt utstyr.

 • Samtlige avdelinger i Grand Bodø utnevner egen utstyrsansvarlig.
 • Ansvarlig forvalter avdelings tildelte midler/pott
 • Holde oversikt over klubbens utstyr
  • Oversikt over baller, vester og kjegle/hatter, medisinsk utstyr og annet
 • Forberede sesongen i forhold til utstyr sammen med avdeling.
  • Fordeling av drakter
  • Fordeling av baller, vester, kjegler/hatter, medisinsk utstyr og annet utstyr.
 • Sørge for at all profilering på bekledning til enhver tid er i tråd med klubbens samarbeidsavtaler i samarbeid med daglig ledelse.
 • Være kontaktperson for alle lagledere/trenere på lag i forhold til utstyrsrelaterte henvendelser.
  • Legge til rette utstyr til hvert lag i Grand Bodø i tråd med klubbens bestemmelser

 

Fair play-ansvarlig:

Som NFF Kvalitetsklubb skal GB ha en Fair Play ansvarlig. Fair play er grunnfjellet i fotballens verdier og skal gjennomsyre alt vi gjør på alle nivåer. Fair play handler om det som skjer på og utenfor banen. Det overordnede målet er å utvikle, forankre og synliggjøre klubbens aktiviteter innen Fair Play mot egne medlemmer, trenere, ledere, lokalmiljø og sponsorer. Fair Play ansvarlig blir utnevnt av Hovedstyret, i samarbeid med administrasjon, og skal samarbeide tett med både sportslig utvalg og barn- og ungdomsgruppen.

 • Ansvarlig for å definere, implementere og følge opp Fair-play
 • Ansvarlig for å følge opp at klubben har Fair Play materiell som skal benyttes.
 • Fremme aktivt Fair Play blant klubbens medlemmer og ansatte
 • Kontaktpunkt for NFF og GB i Fair-play arbeidet
 • Utarbeide tiltak for å forbedre Fair Play i IK Grand Bodø
 • Synliggjøre Fair Play innenfor klubben, på nettsider og i relevante dokumenter
 • Avholde fair play-kvelder for spillere i barne- og ungdomsfotballen
 • Delta på utvalgte egne turneringer og foreldre- og trenermøter for å engasjere trenere/foreldre rundt klubbens lag til å ha fokus på fair play.
 • Motivere til å bli kretsens fair play-klubb

 

EMS-ansvarlig

 • Ansvarlig for å formidle innholdet i EMS-konseptet til klubbens styre, trenere, spillere, støtteapparat, foreldre og media.
 • Ta initiativ til å arrangeres klubbkvelder med EMS-informasjon til ulike målgrupper i klubben (lag, spillere, trenere osv).
 • Ansvarlig for å arrangere EMS-kick off i klubben i samarbeid med daglig leder
 • Ansvarlig for å påse at klubben har sunne mat- og drikkealternativer på klubbens ulike aktiviteter, herunder:
  • Kamparrangement
  • Turneringer
  • Grand Extra – FFO

 

Frivillighetskontakt

En viktig forutsetning for å kunne drive en klubb er de mange frivillige som utfører små og store oppgaver i klubbens daglige drift og ved arrangementer. Det er viktig at dette arbeidet blir verdsatt og at det er både morsomt og givende å engasjere seg i klubben. En frivillighetskontakt har det overordnede blikket og bidrar til et mer oversiktlig arbeid for de frivillige som har påtatt seg verv/roller i klubben. Frivillighetskontakten sitter i styret som styremedlem.

 

Oppgaver for frivillighetskontakt

 • Ha oversikt over de frivillige i klubben som innehar definerte verv/roller i klubben.
 • Opprette og vedlikeholde register over alle frivillige med verv/roller i klubben i samarbeid med daglig leder/administrasjon
 • Være et bindeledd mellom styret i klubben og de frivillige
 • Kartlegge behov for frivillige i klubben i samarbeid med styret og daglig leder/administrasjon
 • Bidra til å beholde de frivillige
 • Bidra til å rekruttere nye frivillige
 • Være en pådriver i å bygge et godt miljø for de frivillige
 • Implementere klubbens plan for de frivillige

 

Politiattestansvarlig

Klubben krever politiattest av alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for klubben som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Det er to viktige overordnede grunner til at norsk idrett har innført en ordning med politiattest:

 1. Seksuelle overgrep mot barn er totalt uforenlig med idrettens verdigrunnlag.
 2. Norsk idrett skal være et trygt sted å være for barn, og et trygt sted for foreldre å sende sine barn.

Klubbens politiattestansvarlig har det overordnede ansvaret for at personer med aktuelle verv i klubben har vist politiattest, og skal i samarbeid med leder FGBU sørge for at disse innhentes. Det er ønskelig at politiattestansvarlig har relevant erfaring fra andre verv/ansettelsesforhold, og deltar på kurskvelder hvor politiattestordningen er tema. Andre oppgaver for klubbens politiattestansvarlig:

 • Ha fokus på politiattest-ordningen på første hovedstyremøte etter årsmøtet
 • Ha en fortløpende oppdatering av klubbens politiattest-database, og sørge for at den er forsvarlig lagret
 • Bidra til å gjøre prosessen rundt innhenting og fremstilling av attester enklest mulig
 • Jevnlig rapportere til hovedstyre om utviklingen med hensyn til politiattester

 

Kvalitetsklubbansvarlig (utøves av daglig leder)

Kvalitetsklubbansvarlig skal være klubbens kvalitetssikrer og kontaktperson mot NFF. Målet med rollen er å sørge for at klubben alltid holder seg oppdatert på nye punkter i kvalitetsklubbarbeidet, og at klubben drives ut fra retningslinjene klubben har vedtatt som kvalitetsklubb:

 • Sørge for at kvalitetsklubbsystemet setter en standard på trener, leder og verdiarbeid i klubben.
 • Være pådriver for å tydeliggjøre, bevisstgjøre og konkretisere hva Norges Fotballforbund legger i god kvalitet i klubbens planverk og praksis.
 • Synliggjøre internt i klubben at systemet gir anerkjennelse til klubben om det arbeides bevisst med verdi- og utviklingsarbeidet.
 • Følge opp avvik fra kriteriesettet, og ansvarlig og pådriver for gjennomføring av egenmelding og resertifisering.
 • Det skal rapporteres til styret om hvordan prosessen med KK går, og skal jevnlig være en del av styremøter.

 

Utdanningsansvarlig (utøves av admin leder FGBU)

Hovedmålet med utdanningsansvarlig er å sørge for at klubbens trenere tar trenerkurs i henhold til lagenes kompetansekrav. Oppgaver:

 • Kjenne godt til tilbudet i Norges Fotballforbunds utdanningsbrosjyre
 • Kartlegge behov for utdanning/kurs i egen klubb
 • Informere ledere, trenere, lagledere, dommere og andre aktuelle aktører om utdanningstilbud.
 • Være pådriver for deltakelse på kurs, samle inn påmelding til kurs. Motivere for deltakelse.
 • Utarbeide en skoleringsplan i egen klubb, samt ajourføre utdannings-/kurskartotek.
 • Være kontaktledd mellom klubb og krets.
 • Motta og videreformidle all informasjon om utdannings-/kurstilbud for klubben krets og forbund.
 • Arrangere interne kurs i klubben, eventuelt i samarbeid med naboklubber om utdanningstiltak.

 

Overgangsansvarlig (utøves av daglig leder)

Dersom en spiller ønsker å melde overgang til en annen klubb, er prosessen for dette regulert i NFFs «Overgangsreglement». For å sikre at en slik overgang skal skje på en ryddig måte, er det viktig at den ansvarlige personen kjenner til rutinene i slike saker.

 • Norges fotballforbund og Fotballkretsen krever at det i hver klubb skal være én til to personer som av klubbstyret gis tilgang til FIKS.
 • En overgang krever at en del formalia skal være på plass.
 • Det er viktig og nødvendig for at det skal være mest mulig ryddighet ved en overgang.
 • Det er viktig å huske at gammel klubb kan stoppe en overgang dersom en spiller har uoppgjorte forpliktelser til klubben.
 • Overgangen gjennomføres elektronisk i FIKS.
 • De ansvarlige gis ansvar til å opprette forespørsler/overganger, og også godkjenne overganger fra egen klubb

 

5.3.3   Diverse utvalg – funksjoner og oppgaver

 

Grand Extra (TelenorXtra Fotballfritidsordning) – FFO

Består av leder FGBU som hovedansvarlig og flere ansatte instruktører.

Oppgave: Planlegge, administrere og gjennomføre FFO i hele skoleåret innenfor de til enhver tid gitte retningslinjer fra NFF og innenfor de vedtektene som er vedtatt av styret i Grand Bodø.

 

Turneringsutvalg

Består av frivillige med en leder og utvalgte funksjoner. Representant fra styre eller administrasjon har overordnet ansvar for at de underlagte oppgavene følges opp. personer. Gruppen organiserer seg selv ut fra behov i de enkelte turneringer/arrangementer. Sportslig leder har et sportslig ansvar i alle turneringer og fotballskoler.

Oppgave:

Planlegge og gjennomføre klubbens turneringer og arrangementer.

 

6. Lagenes organisering

 

Et lag har behov for flere støttefunksjoner i tillegg til det sportslige. Ansvarsbeskrivelser for den enkelte rolle er avhengig av hvor mange roller oppgavene fordeles på. Oppgavene kan fordeles på flere roller, men det bør minimum være følgende roller rundt et lag:

 

6.1 Trener

 

 • Følge klubbens sportsplan
 • Har ansvaret for det sportslige tilbudet (treningsopplegg, laguttak og kampledelse)
 • Deltar på klubbens trener- og oppmannsmøter
 • Spillersamtaler/-møter
 • Følger opp hver enkelt spiller best mulig
 • Samarbeider med oppmann og trenerteamet for å skape et godt miljø i gruppen/laget
 • Ta trenerkurs som følger lagets kompetansekrav
 • Det må minimum være to trenere, hvor en fungerer som hovedtrener
 • I samarbeid med lagleder er ansvarlig for at lagets spillere med foresatte registreres via klubbens ordning med hoopit. Dette regulerer også deltakelse på laget inkl. forsikring av spillere.

 

6.2 Lagleder / oppmann

 

 • Laglederen er lagets administrative leder og har ansvaret for at alt praktisk fungerer rundt laget. Oppmann/lagleder – har ansvar for organisering av lagets aktiviteter.
 • Sammen med hovedtrener ansvarlig for oppdatering av spillerlister (spillerens navn, fødselsdato, adresse, foresattes epost/tlf) i hoopit.
 • Orientere admin leder og daglig leder fortløpende om spillere som kommer til og spillere som slutter, og oppdatere disse i hoopit
 • Arrangere foreldremøter
 • Samarbeide med trenerne om spillermøter
 • Informasjonsansvarlig for sitt lag, inklusive sende oppdatering av relevante saker rundt laget til klubbens hjemmesideansvarlig
 • Ansvarlig for påmelding til turneringer/cuper
 • Ansvarlig for påfylling av førstehjelpskoffert, koordinere dette med klubbens utstyrsansvarlige.
 • Ansvarlig for å gi beskjed om ønsket utstyr gjennom utstyrsansvarlige
 • Ansvarlig for utfylling av dommerkort, signering og kontroll av kortet etter kamp
 • Ansvarlig for intern registrering av gule/røde kort, og oversikt over når spillere skal stå over pga. karantene
 • Ansvarlig for omberamming av kamper, gi beskjed per mail til krets og admin leder
 • Logistikkansvarlig ved bortekamper
 • Når tilgjengelig og ønskelig, sjekke at garderober er klare
 • Delta på klubbens trener- og oppmannsmøter
 • Delta på kretsens ABC- laglederkurs

 

6.3 Økonomiansvarlig

 

Økonomiplan for lag i IK Grand

 • Har ansvar for lagets økonomi (lagskasse m.m.)
 • Føre budsjett og regnskap hvert år. Informere om budsjettet/regnskapet på foreldremøte
 • Levere forenklet regnskap til admin leder
 • Sørge for at innbetalinger/utbetalinger til og fra lagskassen blir gjennomført
 • Betale lagets utgifter, slik som cuper,dugnader, busstransport, sosiale arrangement osv.
 • Delta på et årlig møte med Daglig Leder og alle økonomiansvarlige for gjennomgang av økonomiplan og eventuelle endringer fra tidligere år

 

6.4 Foreldrekontakt/Dugnadskontakt

 

 • Har ansvar for å være bindeledd mellom foreldregruppa/lagledelsen og fremme det sosiale miljøet i spiller-/foreldregruppa
 • Bindeledd mellom trenere/oppmann og foreldregruppen
 • Jobbe for et godt miljø blant foreldre på laget og sørge for at uenigheter tas opp
 • Arrangere møteplasser som skal fremme et godt miljø blant spillere og evt. foreldre på laget
 • Melde inn konflikter mellom spillergruppa og trener-/oppmannsgruppa dersom laget ikke klarer å løse konflikten selv til styret/sportssjef
 • Ansvarlig for å organisere dugnader og fordele oppgaver jevnt mellom foreldre/spillere
 • Organisere kiosksalg på alle hjemmekamper i samarbeid med klubbens kamparrangementsgruppe
 • Sørge for at laget har kampvert på lagets hjemmekamper

 

Dersom støtteapparatet rundt et lag velger å fordele de nødvendige arbeidsoppgavene internt i rollene rundt laget er dette uproblematisk. Det viktigste er at det er en tydelig ansvarsfordeling og at arbeidsoppgavene rundt laget utføres på en tilfredsstillende måte.

 

7. Klubbdrift/rutiner

 

7.1 Politiattest – hvorfor og hvordan?

 

Norsk idrett skal oppleves som et trygt og godt sted å være for barn, ungdom og personer med utviklingshemming. Derfor må alle trenere, instruktører og lagledere som har nær kontakt med mindreårige og personer med utviklingshemming fremvise politiattest.

Hvorfor kreves det politiattest?

Idretten krever fremvisning av politiattest uten anmerkninger – en ren attest – fra alle personer med oppgaver i norsk idrett som innebærer nær kontakt med og/eller et tillitsforhold til barn, unge og personer med utviklingshemming. Det er fordi vi ønsker et trygt og godt miljø for alle våre medlemmer.

Hvordan får jeg en politiattest?
Man må selv sende søknaden til politiet. Dette kan gjøres elektronisk Nett her eller i post. Før man kan søke om politiattest må man få en bekreftelse på at det foreligger et behov for politiattest. Dette skjemaet fås av politiattestansvarlig og legges ved søknad. Etter at politiet har behandlet søknaden blir attesten sendt til søkeren selv, og så må man selv fremvise den for idrettslaget. Attesten er gyldig så lenge formålet forblir det samme.

Vi er underlagt det som er bestemt i NIF – og utfyllende informasjon kan leses om HER.
Søknad sendes inn til politiet, og den godkjente attesten skal fremvises for politiattestansvarlig eller leder FGBU.

Politiattestansvarlig er daglig leder Erlend Asbøl og styremedlem Terje Strand.

 

7.2 Kontingenter, avgifter, medlemskap

 

Medlemssystemene i Grand Bodø er FIKS og Rubic.no. Grand Bodø ønsker at begge disse holdes oppdatert på medlemssiden. Begge systemer er utarbeidet av og i samarbeid med NFF. FIKS er Fotballens Interne Kommunikasjonssystem. Her foregår mye av elektronisk kommunikasjon i forhold til kamprapporter, overganger, lagspåmelding i serie. Alle spillere fra 13 år må være registrert i FIKS for å være forsikret av klubbens lagsforsikringer. Rubic.no er både en ekstern og intern plattform med veldig mange muligheter for trenere og lag. Denne kan brukes til intern og ekstern kommunikasjon mellom medlemmer og foresatte i klubben og er også et bra verktøy for trenere/spillere og foresatte.

 

7.2.1    Medlemskontingent

 

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Kontingenten skal betales for hvert enkelt medlem og gjelder uavhengig av om medlemskap avsluttes i sesong/bytter klubb.

Nåværende satser:

 • Medlem kr 800,-
 • Støttemedlem/dommere/trenere kr 200,-
 • Medlemskap søsken (3 eller flere) kr 1950,-

Medlemsavgiften faktureres av – og går uavkortet til Grand Bodø hovedklubb (sentralt).

 

7.2.2    Treningsavgift

 

Treningsavgiftene vedtas av Grand Bodøs undergrupper. Faktura sendes ut elektronisk per e-post (via Rubic) to ganger i året (januar/februar og august/september).

Årlig treningsavgift i Grand Bodø:

 • A-lag Damer: kr 0
 • A-lag Herre: kr 4 800,-
 • Rekruttlag: 9 000,-
 • Junior 16-19 år: kr 4 000,-
 • Ungdom 13-15 år: 2 800,-
 • Barn 10-12 år: 2 500,-
 • Barn 8-9 år: 1 600,-
 • Barn 6-7 år: 1 300,-

Treningsavgift dekker blant annet følgende utgifter: Leie anlegg, utstyr, dommerutgifter, påmeldings- og kampavgifter NFF Nordland (inkluderer forsikring).

 

7.2.3    Egenandeler

 

Egenandeler kan forekomme ved deltakelse på spesielle arrangementer, dette gjennomgås og tas internt i lagene.

 

7.3 Forsikring og rutiner ved skader

 

Fotballforsikringen inkluderer fotballspillere i alle aldre.

For spillere under 12 år er det et krav om at spillerne er registrert som medlem av en fotballgruppe / fotballklubb tilknyttet Norges Fotballforbund. Spillerne vil dermed også være dekket ved utøvelse av organisert aktivitet i øvrige idrettslag som er medlem av Norges Idrettsforbund.

Dette betyr at alle fotballspillere, uavhengig av alder og nivå, har samme dekning under grunnforsikringen.

Spillere som har fylt 12 år må være registrert i FIKS som aktive med lagsforsikring inneværende sesong for å være dekket av forsikringsordningen.

Link: Detaljer om fotballforsikring https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/

Ved skader av antatt alvorligere grad som trenger medisinsk oppfølging må spilleren selv (spillere over 18 år) eller foresatte dersom spilleren selv er under 18 år ringe registrere skaden: Dette gjøres enklest på følgende link: https://forms.if.no/web/webclaims/e44b4ac8ce5c426780cced24f779874f/no/no/if/Accident?agreement=SP1443117

Klubben anbefaler at alle spillere fra 16 år og oppover kjøper utvidet forsikring.

Utvidet forsikring må kjøpes individuelt, og informasjon om fordeler ved utvidet forsikring kan leses på følgende link: https://fotball.formstack.com/forms/utvidet_fotballforsikring_2017 . Her kan utvidet forsikring bestilles.

 

7.4 Arbeidsgiveransvar

 

Formelt sett er det hovedstyret i Grand Bodø som har arbeidsgiveransvaret til alle i klubben.

 

7.5 Gjennomføring av klubbens hjemmekamper

 

For å skape gode rammer rundt alle kamper i klubbens regi, både seriekamper og turneringer, skal Grand Bodø søke og gjennomføre alle hjemmekamper etter NFFs retningslinjer og Fair play-kriterier.

Dette innebefatter at alle kamper skal ha minst én kampvert (vedlagt instruks). Kampvertene spiller en sentral rolle i arrangementet og er klubbens ansikt utad i kampsammenheng. Kampvertene skal ha synlig «kampvert»-vest. På alle aldersbestemte lag (barne- og ungdomsfotball) skal oppgaven gjøres på omgang blant foreldrene, og retningslinjene er en konkrete og overkommelige oppgaver.

Kampvertene skal:

 • Sjekke at hjemmebane er i den stand den skal være før gjennomføring av kamp. (i samarbeid med trenere).
 • Kampverten skal bidra til at Fair Play-møtet blir gjennomført (vedlagt brosjyre). Fair play-møtet i forkant av kampen er et viktig element som gjør at trenere, lagledere og dommere blir kjent, blir enige om fortolkning av regler og rammer for kampen. Det medfører også at terskelen for munnbruk og ufinheter heves – og da blir det en bedre kamp for alle.
 • Sørge for og at dommerregninger blir kontrollert og signert (i samarbeid med trenere). Dommeren er selv ansvarlig for å medbringe og fylle ut riktig dommerregning.

 

7.6 Bruk av klubbhus og anlegg m.m.

 

Klubbhuset eies og driftes av Grand Bodø.

Klubbhuset består en etasje og inneholder et lite klubbrom, flere utstyrsrom og et mindre kjøkken.  Vis a vi har klubben en utstyrs og garderobe bygg. Garderobe benyttes i stor grand av klubbens herrelag. Klubbhus benyttes til lagsmøter/foreldremøter, trenerforums m.m. Møterom som har plass til ca. 30 stk. har prosjektor, whiteboard og større TV for fremvisning.

 • Klubbhus kan leies til beskrevet bruk,
 • Klubben eier en 17-seter minibuss. Denne benyttes primært til transport under klubbens FFO. Buss kan også leies av lag i klubbe for transport til kamp e.l.
 • Klubben disponerer engen salgsvogn til kamper/turneringer o.l.

 

Fotballbanene som Grand Bodø benytter ligger over hele byen, men Aspmyra Kunstgress benyttes som hovedarena for herrelag. Nordlandshallen benyttes som hovedarena for klubbens damelag.

Grand Bodø setter opp treningstider etter tildeling fra Bodø Kommune. Dette gjelder også gymsaler innendørs.

 

7.7 Ekstratilbud og turneringer i klubbens regi

 

Klubben har følgende ekstratilbud og turneringer i løpet av et år:

 

Ekstratilbud

 • Grand Extra FFO: Fotballfritidsordning for barn i 2. tom 4.klasse  Arrangeres på mandager, tirsdager og onsdager og følger skoleruta
 • Spillerutvikling jenter 13-19 år: Individuell oppfølging av utviklingssjef jenter.
 • Andre tiltak: Åpen hall, sommeraktiviteter, samarbeidsprosjekter med skoler

 

Turneringer

 • Bodø Cup august/september ute.
 • Eat Move Sleep Cup. Innendørs i Nordlandshallen (6-12 år): Helg november
 • Norengros Cup. Innendørs i Nordlandshallen 6-15år. Februar-2 helg.

 

NB! Foreldregruppe/spillere deltar med dugnadsarbeid under turneringer i regi Grand Bodø.

 

7.8 Retningslinjer knyttet til utstyr og materiell

 

Overordnede retningslinjer for klubbens medlemmer:

 • Macron er klubbens utstyrsleverandør
 • Tilstrekkelig baller, vester og kjegler dekkes av klubben
 • Hjemmedrakt: Spillertrøye, shorts og strømper
  • Det skal benyttes klubbens røde drakt, rød shorts, og røde strømper
  • 6-16 år: Spillertrøye dekkes av klubben, mens kampshorts og strømper kan kjøpes til klubbpris på nettbutikken som man finner på klubbens hjemmeside.
 • Eventuell bortedrakt ordnes av lagene selv i de tilfeller det er aktuelt. Fargekoden på bortedraktene skal være hvit overdel, sort shorts og hvite strømper.
 • Treningstøy
  • 6-16 år: Kjøpes i nettbutikken til Macron.
 • Medisinskrin med førstehjelpsutstyr

Annet lagsutstyr: Klubbens felles utstyr (for eksempel «quickness»-utstyr som hekker, stiger, stenger osv.)

Utstyr til lagene fra 6-16 år koordineres mellom lagledere/trenere på lagene og klubbens utstyrsansvarlige.

 

7.9 Turneringsregler

 

Grand-lag deltar i våre egne turneringer (Bodø Cup, Eat Move Sleep og Norengros Cup).

Klubben har som mål at hvert lag i aldersbestemt (6-19 år) skal delta på minimum 1-2 eksterne turneringer. NM-kvalik betraktes som en ekstern turnering. Det har vært en tradisjon for mange Grand-lag å dra til Pitea Summer Games, noe vi oppfordrer våre lag til å gjøre.

 

7.10 Beredskap med tilhørende varsling som gjelder seksuelle overgrep og seksuell trakassering

 

Varslingsrutiner mot seksuell trakassering
Varslingsrutinene i Grand Bodø bygger på Norges idrettsforbunds retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep:

«Seksuelle overgrep og seksuell trakassering er totalt uforenlig med idrettens verdier. Det er nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell orientering og funksjonshemming i norsk idrett.»

 

Det er et viktig mål å utvikle toleranse og forståelse og å skape erkjennelse av menneskers likeverd for å unngå diskriminering, trakassering og hets. Alle i idretten bør jobbe for å etablere trygge miljøer og en trygg atmosfære for både barn, unge og voksne. Voksne må respektere utøvernes personlige rom og aldri overskride grensene for akseptabel oppførsel.

Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer. Med seksuelle overgrep menes å lure eller påtvinge et annet menneske seksualitet som det ikke ønsker, eller er utviklingsmessig i stand til å gi sitt samtykke til. Her er noen krav til hvordan man skal opptre i Grand Bodø:

 1. Behandle alle med respekt, og avstå fra alle former for kommunikasjon, handling eller behandling som kan oppleves som krenkende.
 2. Unngå berøringer som kan oppleves som uønsket.
 3. Unngå alle former for verbal intimitet som kan oppleves som seksuelt ladet.
 4. Unngå uttrykk, vitser og meninger som omhandler utøveres kjønn eller seksuelle orientering på en negativ måte.
 5. Tilstrebe å ha begge kjønn representert i støtteapparatet.
 6. Unngå kontakt med utøvere i private rom uten at det er flere til stede eller det er avtalt med foresatte eller idrettsledelsen.
 7. Vise respekt for utøverens, trenerens og lederens privatliv.
 8. Unngå doble relasjoner. Dersom et gjensidig forhold etableres, bør situasjonen tas opp og avklares åpent i miljøet.
 9. Ikke tilby noe form for motytelse i den hensikt å forlange eller forvente seksuelle tjenester i retur.
 10. Gripe inn og varsle dersom man opplever brudd på disse retningslinjene. Støtteapparatet (trenere, ledere, tillitsvalgte, funksjonærer, dommere, foreldre mfl.) har hovedansvar for at retningslinjene gjøres kjent og overholdes i organisasjonen/idrettsmiljøet.

 

Rutiner for varsling i IK Grand Bodø

 • Alle meldinger om seksuelle overgrep eller trakassering skal tas alvorlig
 • Meldinger om seksuelle overgrep eller trakassering skal straks håndteres av klubbens ledelse (daglig leder eller styreleder IKG)
 • Trenere eller andre i støtteapparat på lag i Grand Bodø som blir kontaktet av noen eller får kjennskap til slike saker skal straks ta dette videre til daglig leder eller styreleder.
 • Gjelder saken overgrep mot en myndig person skal man sterkt oppfordre personen til å selv melde saken til politiet, og gjerne bli med personen til politiet.
 • Gjelder saken overgrep mot en mindreårig skal man informere foresatte, og i samråd melde saken til politiet.
 • Dersom man mistenker at foresatte selv har utført seksuelle overgrep mot den mindreårige skal man ta direkte kontakt med politiet eller barnevernet i kommunen.
 • Om man er i tvil på hva man skal gjøre, skal man kontakte politiet, legge frem saken og be om råd.

 

Saksgang i idrettslaget

 • Det er hovedstyret i klubben som håndterer og gjør vedtak i saken.
 • Styrets medlemmer må vurdere sin habilitet, og dette bør komme frem av relevant protokoller.
 • Alle saker følges opp, uavhengig om saken blir fulgt opp av politiet.
 • Om politi eller rettssystem er involvert skal idrettslaget vurdere om saken skal meldes til NIFs domsutvalg for suspensjon av involverte.
 • Person(er) som er blitt beskyldt for å ha utført seksuell trakassering eller overgrep skal bli bedt om å ha en tilbaketrukken rolle til saken er håndtert.
 • Styret bør utnevne to saksansvarlige som følger opp saker som dette. Det innebærer separate møter med de involverte, og blant annet vurdere om det må innhentes informasjon andre steder. På bakgrunn av dette legger de frem et saksframlegg til styret som skal hjelpe styret til å gjøre vedtak i saken.

 

7.11 Norges Fotballforbund sin åpne varslingskanal for uønskede hendelser

 

NFF skal arbeide mot vold, trusler, diskriminering, hets, mobbing, doping, kampfiksing, seksuell trakassering og seksuelle overgrep gjennom forebyggende arbeid og effektive sanksjoner, slik at fotballarenaen er trygg for alle. Denne varslingskanalen er en del av dette arbeidet. Alle varsler sendes til NFF sentralt. Både saken og situasjonen vil avgjøre videre saksgang. De fleste sakene vil bli behandlet og fulgt opp av de lokale fotballkretsene. Du kan velge å være anonym. Det er viktig at du logger deg på etter en tid for å se om NFF har svart deg og om de har noen flere spørsmål til saken. Som anonym kan du få tilsendt brukernavn og passord på SMS eller e-post, og det er ikke mulig å spore deg etterpå. Trykk her for å komme til skjema.

 

8. Økonomi – plan for økonomistyring

 

8.1 Ansvar

Hovedstyret er øverste ansvarlig organ for klubbens økonomi, og hele idrettslaget hefter for klubbens forpliktelse. Årsmøtet har utstedt en fullmakt til klubbens styre til å inngå sponsoravtaler og andre avtaler

Styret skal holde kontroll på klubbens økonomi, og påse at denne plan følges og målsetninger nåes. Hvis ikke økonomiske målsetninger blir oppfylt er klubbens styre ansvarlig for å iverksette tiltak for å de målsetninger som er vedtatt. Daglig leder i Grand Bodø er ansvarlig for at styret er oppdatert om regnskap og likviditet.

 

8.2   Økonomiske mål og budsjett

For at klubben skal nå sine målsetninger er det viktige å ha en sterk økonomi. I det ligger det at vi skal til enhver tid ha tilfredsstillende likviditet i forhold til omsetning og risiko. Klubben skal alltid være i stand til å betale sine kreditorer.

I klubbens budsjettarbeid skal det alltid tas sikte på:

 • Minimum 5 % resultat av omsetningen.

Et positivt resultat fører til høyere egenkapital og gjør klubben i stand til å finansiere større investeringer internt og sikre seg mot uforutsette utgifter eller f.eks. sponsorsvikt. For å få til dette må budsjettarbeidet være etter «føre var» prinsippet, som vil si at det skal kun budsjetteres med forholdsvis sikre inntekter. I tillegg skal det alle kjente og forutseende kostnader tas med.

Budsjettet skal utarbeides etter samme mal (på kontonivå) som regnskapsrapportering, slik at det er sammenlignbart, og lett å se avvik. Budsjettarbeidet bør starte på senhøsten når sesongen er ferdig, og være ferdig i løpet av januar. Budsjettet skal vedtas først av hovedstyret og deretter endelig godkjennes på årsmøte.

 

8.3 Regnskap

Klubben skal bruke autorisert regnskapsførerselskap til å føre regnskapet. Dette for å sikre at lover og regler blir overholdt. Regnskapsrapporter utarbeides i henhold til oppdragsavtale av regnskapsførerselskapet. Daglig leder, i samarbeid med kasserere, er ansvarlig for å holde styret oppdatert angående den økonomiske situasjonen. Klubbens regnskapsår følger kalenderåret.

Samarbeidet med regnskapsfører evalueres årlig.

Klubbens inngående faktura attesteres og konteres av daglig leder og før godkjenning i regnskap elektronisk. Daglig leder og styret kan gi fullmakt til undergrupper for kontering/kontroll av undergruppers bilag.  Bilagene leveres elektronisk via PowerOffice fortløpende og kontrolleres av regnskapsbyrå.

 

8.4 Revisjon

GB sin omsetning overstiger 5 millioner per år. Følgelig har idrettslaget revisjonsplikt. Regnskapet til GB vil dermed blir revidert av registrert eller statsautorisert revisor. Per tiden er Ernst & Young revisor for klubben.

 

8.5 Bank

Klubben skal ha èn hovedkonto – klubbens driftskonto. Her skal alle inn- og utbetalinger foregå, om ikke annet er særskilt avtalt slik som undergrupper

Klubbens bankkonti skal disponeres og av to personer i fellesskap. (daglig leder/styreleder) Det skal aldri blandes private bankkonti inn i klubbens økonomi. Dersom noen har foretatt utlegg på vegne av klubben skal bilag leveres til, og godkjennes av styreleder/daglig leder. Klubben skal da snarest mulig refundere utlegget.

8.6 Kiosksalg og kontanter

Omsetning av varer fra kiosk fra klubben er unntatt fra merverdiavgift, jfr. Merverdiavgiftsloven § 3-12 tredje ledd. Vilkåret for dette er at salget skjer i forbindelse med kamper eller andre arrangementer og at det benyttes ulønnet arbeidskraft. Merverdiavgiftsforskriften har i tillegg satt følgende betingelser for unntaket:

 • Begrenset åpningstid:kiosken må bare være åpen under arrangementer eller treninger. Fritaket gjelder selv om det foregår daglige, permanente arrangement og treningsvirksomhet.
 • Kjøpergruppe: minst 80 % av omsetningen må skje til deltakere eller tilskuere under arrangementer/treninger.
 • Vareutvalg: Vareutvalget kan bare bestå av typiske kioskvarer og varer tilberedt av organisasjonens medlemmer, typisk sjokolade, sukkertøy, emballert is mv. samt vafler, boller, kaker, kaffe mv.

Det er ikke krav til kassaapparat ved ambulerende eller sporadisk kontantsalg, når omsetningen ikke overstiger 3G eksklusive merverdiavgift. Ved økt omsetning fra kiosk skal det anskaffes kassaapparat.

Ved kamp eller arrangement skal kontantkassen(e) telles opp og eventuell bankterminal avstemmes. Eventuelle billettinntekter skal også telles opp. Oppgjørsskjema skal så fylles ut og signeres av minimum to personer. Eventuelle differanser skal alltid forklares. Kontantene settes så inn på klubbens driftskonto, og merkes med arrangement. Dokumentasjon på innskudd overleveres daglig leder/kasserer.

Klubbens ambisjon er å være kontantfri.  Vipps/betalingsterminaler muliggjør dette.  Årsaken er mindre ressursbruk og redusert risiko for mislighold.

 

9. Informasjon/kommunikasjon

 

Klubben har en rekke informasjonskanaler og møter for å informere og klubben, lagene og klubbens virksomhet. De viktigste er som følger:

 

Hjemmeside, sosial medier og andre viktige informasjonskanaler

 • Grand Bodøs hjemmeside, grandbodo.no
 • Sosiale medier: Facebook: IK Grand Bodø. Instagram: ikgrandbodo.
 • FIKS (Fotballens interne kommunikasjonssystem), NFF-plattform.
 • no – medlemsregister og klubbens egen APP.
 • Treningsøkta.no, NFF-plattform
 • NFFs hjemmeside: fotball.no
 • NFF Nordlands´ hjemmeside: http://www.fotball.no/Kretser/nordland/
 • Appen «min fotball»: Her finner man enkelt klubber, lag, terminlister og tabeller.

 

Møter

 • Klubbmøter: Møte med hele organisasjonen i Grand Bodø
 • Trenermøte/trenerforum: Møte med sportslig leder, utviklingssjef, Toppspillerutvikler, trenerveileier, rekruteringsansvarlig, fair-play ansvarlig, klubben trenere.
 • Foreldremøter. Møte med trenere og lagenes foreldre.
 • Lagledermøter. Møte med klubbens utstyrsansvarlige og lagenes utstyrsansvarlige/lagledere
 • Foreldrekontaktmøter. Møte med styret og lagenes foreldrekontakter
 • Oppstartsmøter: Møte med rekrutteringsansvarlig og foreldre til spillere nye kull
 • Gruppemøter
 • SU- Sportslig utvalg

 

10.  Kompetanse og utdanning

 

Kompetanse og utdanning og er et veldig viktig satsningsområde for GB. Dette gjelder både for ledere, trenere, dommere og øvrige roller der kompetanse er avgjørende.

Klubbens aktivitetsomfang skaper behov for svært mange frivillige som bekler ulike funksjoner. Jo bedre kvalifiserte disse er, desto bedre fotballaktivitet vil klubben kunne tilby barn og ungdom, gutter som jenter. Kriteriene for utdanning/kompetanse i kvalitetsklubbsystemet gir klubben føringer. Som kvalitetsklubb skal vi til enhver tid jobbe for å være innenfor disse kravene for kompetanse, og at vi har god kompetanse i nøkkelroller.

NFF har en rekke utdanningstilbud. Som klubb ønsker vi å tilrettelegge at klubbens ledere, trenere, dommere og øvrige tillitsvalgte får den kompetansen vervet krever.

GB har lagd en utdanningsoversikt som til enhver tid gir oversikt over kompetansenivå på klubbens ledere, trenere og øvrige.  Det gir også et godt utgangspunkt for vår jobb med å hele tiden planlegge og tilrettelegge fremtidig skolering av ledere/trenere med manglende kompetanse eller de som vil øke sin kompetanse.

 

10.1 Lederkurs

 

Lederkompetanse er et avgjørende for god styring av klubben. Mange har erfaring fra lederjobber i sine private jobber, noen har lederutdanning og noen har liten eller ingen erfaring som ledere. Alle kan gjøre en god jobb som leder av en fotballklubb.

NFFs fire lederkurs (FL1, FL2, FL3 og FL4) inneholder sentrale kompetanseområder for ledernivået i en klubb. Her er flere års erfaring samlet og framstilt for ledelsen i en klubb. Kompetansen man tilegner seg, sikrer en mer interessant arbeidshverdag for den frivillige med økt forståelse for lederrollene. Bildet under gir litt informasjon om de fire lederkursene NFF tilbyr.

På denne linken kan du også leser mer om NFFs lederutdanninger: https://www.fotball.no/klubb-og-leder/leder/

 

10.2 Trenerkurs

 

Trenerkompetanse er et av Grand Bodø og NFFs viktigste satsingsområder. Dyktige trenere er avgjørende for kvaliteten på aktivitetene. En god trener er både en god leder og har fotballfaglig innsikt. GB ønsker til enhver tid å være innenfor de kompetansekrav som gjelder for klubben i kvalitetsklubb-prosjektet. GB ønsker også at alle trenere i klubben har formell kompetanse, som følger aldersgruppene som trenes. GB ønsker dermed kontinuerlig å tilrettelegge for at trenere får tilbud og har muligheten til å ta trenerkurs.

NFFs trenerstige er:

 • Grasrottreneren
  • Delkurs 1: Barnefotballkurset (6-8 år)
  • Delkurs 2: Barnefotball – Flest mulig med kvalitet (9-10 år)
  • Delkurs 3: Mot ungdom – Lengst mulig (11-12 år)
  • Delkurs 4: Ungdom – Lengst mulig – Best mulig (13-19 år)
 • UEFA B-lisens
 • UEFA A-lisens
 • UEFA Pro-lisens

I tillegg til dette er det både egne kurs for keepertrenere og for spillerutviklere. Her kan du også lese mer om NFFs trenerkurs: https://www.fotball.no/trener/

 

10.3 Dommerkurs

 

På kretsnivå og lokalt arrangeres rekrutteringsdommerkurs tidlig i januar hvert år.

 

Norges Fotballforbund etablerte før sesongen 2015 egen dommerskole – NORCORE (Norway Centre Of Refereeing Excellence). Denne dommerskolen består av fem trinn.

Her finner du informasjon og aktuelle saker om alle trinnene i NFFs dommerskole NORCORE:

https://www.fotball.no/dommer/norcore/

 

11. Årshjul og viktige datoer

 

Fotballåret har sin egen syklus. Det er tidsfrister å forholde seg til, «må-oppgaver» og en rekke ting som skal på plass for å gjøre fotballhverdagen best mulig for flest mulig. Dette gjelder påmeldinger lag i serie og NM, turneringssøknader og diverse andre frister.

 

Følgende datoer er viktige:

 • august: Påmeldingsfrist Futsal-seriene.
 • september: Frist for nominering av spillere til sonesamlinger. Skjema for nominering sendes klubbene.
 • september: Overgangsvinduet stenger kl. 24.00 den 10.sept, og er stengt frem til 1.januar. Overganger kan tas i dette tidsrommet, men spilleren er ikke klar til spill for ny klubb før 1.januar.
 • oktober: Søknad om cuper og turneringer. Siste frist for å søke om å få arrangere turneringer januar-juni.
 • november: Innsending/registrering av ferdighets- og minimerker.
 • Innen 30. november-revidering av klubbhåndboken
 • desember: Påmelding seriespillet for Senior.
 • desember: Dommerpåmelding
 • januar: Påmelding til Telenor Cup. NM for G19 og J19.
 • januar: Påmelding til seriespillet for junior, gutter, jenter, smågutter, småjenter, oldboys, veteran, kvinner 11’er, kvinner 7’er og menn 7’er.
 • januar: Påmelding til Telenor Cup. NM G16 og J16.
 • 20-30.januar: Sonemøter
 • februar: Søknad om cuper og turneringer. Siste frist for å søke om å få arrangere turneringer juni-desember.
 • februar: Spillerregistrering. Alle spillere i alderen 13 – 19 år har en gratis forsikring gjennom NFF. For at forsikringen skal gjelde må spillerne registreres i FIKS og klubben må betale sin kontingent.
 • februar: Påmelding sesongen: lillegutter, lillejenter, minigutter og minijenter (6-12 år).
 • mars: Siste frist for søknad om dispensasjon for å unngå gebyr.
 • mars: Siste frist for søknad om TINE Fotballskole 2016.
 • april: Siste frist for Idrettsregistreringen. En årlig registrering som alle idrettslag og undergrupper må gjøre. Her skal antall medlemmer fordelt på alderskategorier og leder meldes inn. Idrettslag som unnlater å gjøre denne jobben blir strøket, og vil heller ikke få tildelt lokale aktivitetsmidler (LAM-midler).

 

12. Vedlegg/lenker

 

 • Dommerregning ungdoms- og seniorfotball, 13 år og oppover:

https://www.fotball.no/lov-og-reglement/skjemaer-og-kontrakter/

 

 • Dommerregning barnefotball, 10-12 år:

https://www.fotball.no/lov-og-reglement/skjemaer-og-kontrakter/

 

 • Brosjyre «Fair-play møtet»:

https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/verdier-og-virkemidler/fair-play—motet/#Toppen

 

 • Grand Bodø Lovverk:

https://grandbodo.no/nyheter/grands-lover/

 

 • Sportsplan Grand Bodø:

https://grandbodo.no/arkiv/sportsplan/

 

 • Virksomhetsplan Grand Bodø:

https://grandbodo.no/arkiv/virksomhetsplan/

 

 • Roller (navn) i Grand Bodø:

https://grandbodo.no/kontakt/