Trygge Rammer – IK Grand Bodø

Sist oppdatert: 26. apr 2023 Skrevet av: erlend

 

Trygge Rammer

I IK Grand Bodø er trygge rammer for medlemmer en viktig del av klubbens virksomhet. Klubben vår skal være en trygg plass å være, og det skal være en plass for alle. I den forbindelse er det også nedfelt en strategi for hvordan klubben jobber for å sørge for at aktiviteten i regi av klubben foregår under trygge rammer.

I tillegg til å følge opp årshjul under og nedfelte temaer årlig, skal hele klubben til enhver tid følge NIFs retningslinjer som omhandler blant annet seksuell trakassering, om markedsføring, dugnad, alkohol, tobakk, databehandling, lege og sanitet. Disse kan du lese mer om HER.

IK Grand Bodø skal årlig følge opp minst to av temaene som er skissert under, slik at vi gjennom god planlegging og kommunikasjon har mulighet til å nå hvert enkelt medlem med det vi ønsker å formidle:

 1. Eat – Move – Sleep
 2. Inkludering
 3. Seksuell overgrep, trakassering og varsling
 4. Rasisme og diskriminering

 

Planlegging og gjennomføring

Måten vi jobber med disse temaene vil variere noe, men vi skal i utgangspunktet følge ett årshjul som beskrevet under:

TIDSPUNKT AKTIVITET ANSVAR
Nov/des Bestemme tema for neste år og lage handlingsplan Styret
Januar Publisere handlingsplan og tema på www.grandbodo.no Styret
Februar Ta opp årets tema på trener/lagledermøte. Dele ut ev. materiell Sport
Mars/april Ta opp årets tema i spillergruppen Lagledere
April Eventuelle tiltak rettet mot seriestart Lagledere
April-juli Arrangere temakveld, gjerne med eksterne foredragsholder (fysisk/digitalt) Styret
August Påminning på www.grandbodo.no og vise til fagstoff fra NFF eller andre Styret
Sept Eat Move Sleep kampanje på www.grandbodo.no i forbindelse med åpning av påmeldingslink til turnering Styret
Nov/des Evaluere tiltak og gjennomføring av årets tema. Styret

 

Eat – Move – Sleep

Eat – Move – Sleep-konseptet er litt selvforklarende, men omhandler temaene kosthold, aktivitet og søvn, og hvordan dette påvirker alles hverdag. Dette er noe klubben har jobbet med i flere år, blant annet gjennom vår eat-move-sleep-turnering hver høst, men i senere tid er også konseptet videreført til flere deler av klubbens aktiviteter. Dette skal vi få til ved å:

 • Formidle viktigheten av å spise mat før og etter trening/kamp for å yte best mulig
 • Velge sunne alternativ i kiosk som t.d. frukt, grønsaker, yoghurt, smoothie og grove baguetter
 • Ta i bruk idrettsfruktavtalen som både tilbyr sunne alternativ i kiosken og økonomisk gevinst
 • Legge til rette for at medlemmer kan gå eller sykle til/fra trening og kamp om mulig
 • Legge til rette for gunstige treningstider slik at barn og ungdom får den søvnen de trenger. Oppfordre til mindre bruk av skjerm før leggetid for å få ei best mulig nattesøvn
 • Ha temakvelder om Eat Move Sleep til spillere, trenere og andre ressurspersoner i klubben

Det er også mulig å finne mer informasjon om konseptet Eat, Move, Sleep på både hjemmesiden til bama og NFF:

 

Inkludering

I vår klubb er begrepet inkludering sentralt, og det er viktig at vi for formidlet det til våre ledere og medlemmer.

Begrepet inkludering handler om å tilpasse miljøet til mangfoldet, og gi alle reell mulighet til å delta i fellesskapet. I et inkluderende miljø har alle sin naturlige tilhørighet, og ingen betegnes som inkluderte. NIF har valgt å bruke begrepet «inkludering» for å vise at idretten ikke bare må fysisk legge til rette for at alle kan få delta («integrering»), men også faglig, sosialt og kulturelt. Idretten skal strekke seg mot å tilpasse seg alle og gi et tilfredsstillende idrettstilbud hvor ingen opplever å bli eksludert. Med inkludering menes tilgang av en gruppes fellesskap, mulighet til å bidra inn i et fellesskap, mulighet til å si sin mening om egen opplæring, deltakelse i læringsaktiviteter, deltakelse i sosiale fellesskap samt sosialt og faglig læringsutbytte for alle.

Det er mange grunner til at vi ønsker å jobbe med inkludering av mennesker med innvandrerbakgrunn og lav betalingsevne:

 • Flere medlemmer og engasjerte enkeltmennesker.
 • Flere ressurser slik at fylling av verv og videre drift sikres.
 • Fornying og videreutvikling av aktiviteter som følger med i tiden.
 • Utvikle både medlemmene og organisasjonen.
 • Nye perspektiver, ny tenkning, ny kunnskap og framdrift.
 • En åpnere organisasjonskultur.
 • Mer innflytelse i samfunnet.
 • Større forståelse for ulike kulturer.
 • Bidra til et godt lokalmiljø. Deltakelse i idrettslag er givende for den enkelte og samlende for lokalsamfunnet.
 • Et godt rykte som igjen kan generere flere medlemmer, troverdighet og økte inntekter.

IK Grand Bodø ønsker etter beste evne å bidra til inkludering av f.eks. flyktninger eller barn og unge med minoritetsbakgrunn eller kommer fra familier med lav betalingsevne på følgende måter:

 • Ha lavterskel-tilbud som skal være åpen for alle med ingen eller minimale kostnader for deltakerne
 • Der det er mulig, bidra til å senke kostnadene for medlemmene, enten det er knyttet til aktivitetskostnad, kontingenter, turneringer, utstyr og eventuelt annet.
 • Ha et tett og godt samarbeid med øvrige private og kommunale instanser som kan bidra med for eksempel oversettelse, kommunikasjon, økonomi og annet.
 • Skape forankring og forutsigbarhet hos både utøvere og foreldre. Dette gjelder primært i situasjoner hvor det er mulige barrierer (økonomi, kultur, annet)
 • Vi ønsker å involvere foreldre i klubbens aktiviteter. Dette kan være deltakelse på turneringer, at man får ulike verv i tilknytning til lag eller klubb, og ikke minst bidra til en dialog mellom klubb og foreldre, og ikke enveiskommunikasjon.

 

Seksuell overgrep, trakassering og varsling

Seksuell trakassering og overgrep skal ikke skje i idretten, og er direkte i strid med idrettens visjon om idrettsglede for alle. Likevel vet vi at seksuell trakassering og overgrep skjer i idrettssammenheng, ofte uten at det blir rapportert, håndtert og reagert på.

Dersom vi skal lykkes med å gjøre fotball til en trygg arena, er det avgjørende at klubben har et kontinuerlig fokus på forebygging mot seksuelle overgrep og trakassering. Dette skal vi oppnå gjennom tydelige retningslinjer og tett oppfølging. Dette krever at vi som klubb har kunnskap om kva seksuell trakassering og overgrep er, hvordan forebygge dette og hvordan håndtere en konkret hendelse.

Et av de viktigste tiltakene for å sikre ei trygg ramme rundt vår aktivitet er å kreve politiattest for alle som har verv i idrettslaget der en har et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.

Det er også veldig viktig at klubben og ledere er kjent med NIFs varslingssystem.

Det skal være både enkelt og trygt å varsle i norsk idrett. På siden under finner du informasjon om hva det vil si å varsle, hvem et varsel skal sendes til, og hvordan du varsler.

Alle idrettslag, idrettsråd, idrettskretser, særforbund og NIF har ansvar for å håndtere varsler om kritikkverdige forhold som har skjedd i deres virksomhet. Det er viktig at du som har ansvar for å håndtere et varsel, får god bistand og gode verktøy for å løse denne viktige oppgaven. Du finner derfor informasjon om prosessen i varslingssaker, digitalt system for varsler og informasjon om hvordan motta et varsel via lenkene under.

Mer informasjon om seksuelle overgrep og trakassering finner du HER

Mer informasjon om varsling finner du HER

 

Rasisme og diskriminering

NIF har utarbeidet en veileder for håndtering av rasisme og diskriminering, som Grand Bodø skal følge etter beste evne:

Norsk idrett har idrettsglede for alle som visjon, og NIFs formål er å arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov, og uten å bli utsatt for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling. Rasisme og diskriminering er stikk i strid med Norges idrettsforbunds visjon og formål.

Idrettens strategidokument 2019–2023, Idretten skal!, fastslår at «Idretten skal på alle nivåer praktisere nulltoleranse for enhver form for diskriminering og trakassering». Dette gjelder på alle idrettens ulike arenaer.

Denne veilederen skal gjøre det lettere å rapportere, håndtere og reagere på rasisme og alle typer diskriminering i idretten.

Diskriminering er handlinger som direkte eller indirekte fører til forskjellsbehandling på bakgrunn av en persons kjønn, funksjonsevne, etnisitet, religion eller livssyn, seksuelle orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller andre diskrimineringsgrunnlag. Rasisme er diskriminering basert på personens etnisitet, nasjonale opprinnelse, avstamming, hudfarge eller liknende. Det er konsekvensen av handlingen som avgjør om den er diskriminerende eller rasistisk, ikke motivet bak handlingen.

Følgende overordnede prinsipper skal gjelde for håndtering av rasisme og diskriminering i idrettssammenheng:

 • Idretten skal alltid reagere på rasisme og diskriminering.
 • Alle i idretten har et ansvar for å reagere når de ser, hører eller registrerer rasisme og diskriminering. Hvis du ikke reagerer, støtter du i praksis handlingen.
 • Det er konsekvensen av handlingen som avgjør om den er rasistisk eller diskriminerende. Det trenger ikke være et rasistisk motiv bak handlingen.
 • Alle henvendelser om rasisme og diskriminering skal tas alvorlig.
 • Rasisme og diskriminering skal alltid få en reaksjon. Denne vil variere, blant annet etter alvorlighetsgrad og om det er en gjentakelse.
 • Idretten skal ta vare på alle involverte, og legge til rette for at håndteringen av saken ikke fører til unødvendig påkjenning for dem som opplever eller rapporterer om rasisme eller diskriminering.
 • Idretten har et særlig ansvar for at den som har opplevd rasisme eller diskriminering opplever trygghet for å kunne fortsette med sin deltakelse i idretten.

Mer informasjon om dette finner du HER