Sportsplan

Innledning

IK Grand Bodø

Sportslig ledelse

Rollebeskrivelse: Klubb

Rollebeskrivelse & forventninger: Lag

Kompetanse & utdanning

Differensiering, jevnbyrdighet & hospitering

Laginndeling & seriepåmelding

IK Grand Bodø 6-7 år

IK Grand Bodø 8-9 år

IK Grand Bodø 10-11 år

IK Grand Bodø 12 år

Overgang fra barnefotball til ungdomsfotball

IK Grand Bodø 13 år

IK Grand Bodø 14-15 år

IK Grand Bodø 16-19 år

 

Innledning

 

Grand Bodø sportsplan er et dokument som legger føringer for all aktivitet i klubben, med formål om å utvikle klubben og spillere sportslig og sosialt. Planen inneholder blant annet klubbens verdigrunnlag, hva det innebærer å være en del av Grand Bodø, og klubbens retningslinjer for spillere, lag, trenerrollen og trenerutvikling. Dette er et dokument vi skal leve etter og i, og vil alltid være tilgjengelig på klubbens nettsider.

 

1.0 IK Grand Bodø

 

VISJON

«EN VENN FOR LIVET»

 

Virksomhetsidé

Gjennom verdiene inkludering, kvalitet og glede skal Grand Bodø jobbe for å være en venn for livet for alle sine relasjon.

 

VERDIER

Inkludering

 • Vi har inkluderende miljøer på alle lag og aktiviteter i klubben
 • Vi legger til rette for deltakelse i fellesskapet
 • Vi verdsetter mangfold, og blir inspirert av ulikheter
 • Vi ser hverandre, og gjør hverandre gode

Kvalitet

 • Vi tilbyr, og jobber med kvalitet på alle nivåer i klubben
 • Vi vektlegger kompetanse og utvikling i alle klubbens ledd
 • Vi gjør alltid vårt ypperste, og verdsetter utvikling av oss selv og andre

Glede

 • Vi tilbyr trygge og utviklende sosiale miljøer og møteplasser
 • Vi legger til rette for den enkelte
 • Vi ser alltid etter muligheter for å glede de rundt oss
 • Vi har det gøy – sammen!

 

Hovedmål

UNDER REVIDERING!

 • Delmål 1. Organisasjonsutvikling
  • Organisasjonsplan med funksjonsbeskrivelser
  • Økonomiplan med budsjett og regnskapsrutiner
  • Sportsplan levende og oppdatert til en vær tid
  • Klubbhåndbok levende og oppdatert til en vær tid.
  • Turneringsgruppe med ansvarlig leder og plan for gjennomføring.
  • Grand Extra videreutvikle konsepter inkl. FFO og jentefokus
  • Videreutvikling av klubbens avdelinger
  • Plan og struktur for kommunikasjon internt og eksternt

 

 • Delmål 2. Trener og lederutvikling.
  • Målsetning om at samtlige trenere i klubb gjennomfører minimum grasrottrener.
  • Kursing av klubbens ledere. Leder 1- 4 – styrearbeid i praksis e.l.
  • Etablere plan for gjennomføring av trenerforum for samtlige trenere i klubb
  • Kartlagt og til en vær tid oppdatert kompetanse i klubb
  • Inviterer og bli invitert av klubber til trener- og lederseminar

 

 • Delmål 3. Arrangements- og aktivitetsutvikling.
  • Til en vær tid ha en arrangørstab med leder for hjemmekamper dame.
  • Utvikle mal for gjennomføring av arrangement hjemmekamper
  • Søke og ha en person som er ansvarlig for promotering av hjemmekamper
  • Til en vær tid ha en turneringsstab med leder for gjennomføring av klubbens turneringer.

 

2.0 Sportslig ledelse

 

IK Grand Bodø skal til enhver tid ha et sportslig utvalg for klubben. Hovedoppgavene til sportslig utvalg er å sikre sportslig utvikling av klubben og ivareta sportens interesser. Utvalgene skal etterstrebe det å tilrettelegge for et best mulig tilbud til våre aktive fotballspillere.

Klubbens sportslige ledelse skal være ansvarlig for sportsplanen, og oppdatering/revidering skal være på møteagendaen minst en gang i året.

2.1 Sportslig utvalg

Mandat

 • Bidra til sportslig utvikling i klubben
 • Videreutvikle klubbens sportsplan som kjernen for klubbens aktiviteter, samt påse og følge opp at klubbens sportsplan ligger til grunn for nevnte aktiviteter
 • Utvalget skal jobbe mot uttalte målsetninger i klubbens strategiplan
 • Utvalget skal være et rådgivende organ for Daglig Leder og/eller styret som har beslutningsmyndighet

Oppgaver

 • Følge opp trenere og lag på feltet, og se at aktivitet gjennomføres i tråd med sportsplanen. Dette både med tanke på hospitering, jevnbyrdighet og differensiering.
 • Fastsette årshjul for aktiviteter (trenerforum, trenerveileder, rekruttering)
 • Håndtere sportslige og utenomsportslige avvik fra klubbens retningslinjer.
 • Årlig revidering av sportsplanen
 • 4-6 årlig møter

Medlemmer

 • Daglig Leder
 • Utviklingsleder
 • Trenerveileder
 • Representant senior
 • Representant ungdom
 • Representant barn

 

2.2 Avvik fra sportsplanen

 

Alle avvik fra sportsplanen skal rapporteres til leder for sportslig utvalg. Ved avvik fra sportsplanen, skal leder vurdere alvorlighetsgraden av hendelsen. Er det hendelse(r) av større alvorlighetsgrad skal sportslig utvalg involveres for å diskutere saken. Sportslig utvalg skal deretter ha følgende prosess:

 

Avvik som gjelder personer/lag internt i klubben:

 

 • Innhente informasjon om hendelsen(e) fra alle involverte parter
 • Vurdere videre fremgangsmåte (trengs det å involvere flere parter?)
 • Forsøke å løse problemet internt før eventuelle andre parter må involveres
 • Møte med alle involverte parter for å enten presentere løsning som er vedtatt i et SU-møte eller komme til en felles enighet på det aktuelle møtet

 

Avvik som gjelder personer/lag i og utenfor klubben:

 

 • Innhente informasjon om hendelsen(e) fra alle involverte parter
 • Kontakte aktuell klubb/familie (hvis hendelsen gjelder enkeltpersoner utenfor klubb)
 • Vurdere om andre parter må involveres (krets/idrettsråd/politi/barnevern)
 • Møte med involverte parter for å komme til enighet om videre fremgangsmåte

3.0 Rollebeskrivelser – klubb

 

Klubben har flere ulike roller som bekles av frivillige i og rundt klubben. Disse ressurspersonene er høyt verdsatt og må benyttes. Under følger rollebeskrivelser for roller som er i regi av klubben og knyttet til klubbens aktivitet. Klubben har også flere roller som er beskrevet i klubbens klubbhåndbok.

 

3.1 Trenerveileder barn og ungdom

 

Klubben ønsker til enhver tid å ha minst to trenerveiledere tilgjengelig; en trenerveileder for 6-12 år og en fra 13-19 år. Fordelene ved å ha trenerveiledere er mange. For klubbens del, vil trenerveiledere være med på å sikre at treningene som gjennomføres i klubben vår holder et høyt nivå. I tillegg er trenerveiledere en god sparringspartner for foreldretrenere som ikke nødvendigvis innehar stor faglig kompetanse, men ønsker å bidra inn mot lagene.

Våre trenerveiledere har følgende hovedansvarsområder:

 • Ansvarlig for at sportsplan legges til grunn for gjennomføring av aktiveten i klubben.
 • Være med i sportslig utvalg FGBU, og derunder være med å planlegge trenerforum
 • Oppfølging av klubbens trenere i faglige og praktiske spørsmål, være en trener for trenerne.
 • Bidra til å kartlegge treneres kompetanse
 • Rekruttering av nye trenere
 • Utvikling av sportslig kompetanse i klubben.
 • Bistå/hjelpe til på trening ved behov
 • Bistå spillere med råd og veiledning i forhold til egentrening, individuelle utviklingsmål og planlegging

 

3.1.1 Årshjul for oppfølging av lag

6-12 år

 • Januar: Kick-off – faglig innhold – alle trenere
 • Januar/februar: Felles møte med dugnads- og økonomiansvarlige
 • Januar-mars: Trenerveiledning
 • Mars: Felles trenerforum 6-12 år
 • September/oktober: Trenerveiledning
 • Oktober/november: End of season – 6-12 år eller alle felles

13-19 år

 • Januar: Kick-off – faglig innhold à alle trenere
 • Januar/februar: Felles møte med dugnads- og økonomiansvarlige
 • Januar-mars: Trenerveiledning
 • Mars: Felles trenerforum 13-19 år
 • Mai-juli: Trenerveiledning
 • September/oktober: Trenerveiledning
 • Oktober/november: End of season – 13-19 år eller alle felles

Oppfølgingen skjer etter følgende frekvens:

 • 6-12 år: 2 ganger årlig (før seriestart og før sesongslutt)
 • 13-19 år: 3-4 ganger årlig (2 per halvår)

Gjennomføringen skjer på følgende måte:

 • Trenerveileder oppretter dialog med trener(e)
 • Trener formidler ønsket utbytte av trenerveiledningen og oppfølging
 • Veileder kommer på besøk i treningstid med påfølgende evaluering

 

3.2 Rekrutteringsansvarlig

 

Klubbens rekrutteringsansvarlig er også klubbens oppstartsansvarlig. Hovedoppgaven og målet med å ha rekrutteringsansvarlig er å få nye spillere til klubben, samt å gi nye spillere en god overgang til laget de skal begynne på. Andre oppgaver til rekrutteringsansvarlig:

 • Kjenne til klubbens organisering, sportslig tilbud, verdier og sportsplan.
 • Delta på 1 trenerforum i året hvor tema er barnefotball.
 • Framsnakke og drive foreldrerekruttering i klubbens grupper / lag.
 • Gjennomføre rekrutteringstiltak for barn og ungdom iht. Rekrutteringsplan.
 • Være med på treningene til J/G 6 i oppstartsfasen dersom trenerne ønsker bistand i forhold til innhold.
 • Forsøke å kartlegge og rekruttere trenere og oppmenn til de nye årskullene. Dette gjøres i samråd med administrativ leder i FGBU slik at klubben får en oppdatert navneliste med kontaktinfo på alle foreldre, og at foreldrene blir utfordret til å delta så langt det er nødvendig.
 • Ansvarlig for å kalle inn til foreldremøte for J/G 7 etter oppstart(september) og i begynnelsen av påfølgende sesong(januar), og bistå trenerne med å organisere rollene som hvert lag skal ha blant de øvrige foresatte.
 • Bistå nye trenere og oppmenn med å avvikle foreldremøte iht klubbens faste agenda for foreldremøter dersom behov.
 • Ansvar for å evaluere og videreutvikle klubbens rekrutteringsplan i samråd med administrativ leder FGBU
 • Følge opp forespørsler klubb mottar m.t oppstart

 

3.2.1 Årshjul rekrutteringsansvarlig

 

Januar: 

 • Innkalle og gjennomføre foreldremøte for G/J 7 hvor administrative roller rundt lagene må velges
 • Lage en enkel årskalender sammen med trenerteam med noen utvalgte turneringer

 

Februar/mars/april:

 • Delta på trenerforum 1
 • Være med i planleggingen av «Velkommen til fotball»

 

Mai/juni:

 • Være med i planleggingen av «Barnehage-VM».
 • Utforme flyers/informasjon om oppstart og bistå til distribusjon.
 • Planlegge oppstart og gjennomføring av oppstarstrening for nye lag.

 

August/september:

 • Fortsette med trening for nye lag som før sommerferie – få på plass trenere til lagene
 • Innkalle og gjennomføre informasjonsmøte med foresatte på G/J 7.

 

November / desember:

 • Være med i planlegging og gjennomføring av klubbens interne 3v3 oppstartsturnering.
 • Oppfølging av de nye lagene i klubben

 

3.2.2 Rekrutteringsplan

 

Rekrutteringsgrunnlaget for barnefotballen (6-12) i GB er primært barn tilhørende skolene i sentrum, Bodøsjøen og Alstad, samt barn som bor i tilsvarende områder, men går på andre skoler. Spesielt på jentesiden kan områdene vi rekrutterer fra utvides hvis ingen klubb i det området kan tilby jentefotball. Det er en viktig oppgave for klubben å legge til rette for at disse spillerne fortsetter i klubben også gjennom ungdomsfotballen (13-16 år) og juniorfotball (16-19 år).

Vårt rekrutteringsgrunnlag baserer seg på antall elever på de skolene i vårt rekrutteringsområde og vil variere fra år til år. Baserte på fremtidsprognoser, må vi øke vår rekrutteringsprosent for å opprettholde samme antall spillere i tiden som kommer. Vi må derfor etterstrebe en rekrutteringsprosent til fotball på mellom 35 og 40 % for gutter i vårt nedslagsfelt, og 25-30 % av jentene. Oppdaterte lister på potensialet henter vi HER (barnehage) og HER (barneskole). Klubbens skal også etterstrebe å gi et likeverdig tilbud til alle, uavhengig av funksjonsevne, etnisitet og betalingsevne.

For å sikre god rekruttering av både gutte- og jentespillere skal GB gjennomføre hvert år:

 • Barnehage-VM for førskolebarn i barnehager i vårt «område». (mai)
 • Oppstartstrening for kommende skolebarn (mai-juni og august-september)
 • Grand Extra 3vs3 oppstartsturnering for våre to yngste årsklasser. (november)
 • Delta sammen med de andre klubbene i prosjektet «Velkommen til fotball»

Barnehage-VM
Alle førskolebarn i sentrumsnære barnehager inviteres til fotballmesterskap i Nordlandshallen (eller andre egnet plasser). Grand Extra står for planlegging og organisering sammen med barnehagene. Dette skal gjennomføres i mai hvert år. Per 1. februar 2023 har klubben gjennomført dette 3 ganger med stor suksess.

Oppstartstrening for kommende førsteklassinger
GB inviterer alle barn som skal begynne i 1. klasse, samt 2. klasse i vårt område til oppstartstrening før og etter sommerferie. GB organiserer øktene og stiller med trenere på alle øktene før sommer og de første øktene etter ferien. I løpet av øktene etter ferien rekrutteres det trenere til lagene. Når trenere er på plass, blir disse fulgt opp av rekrutteringsansvarlig og trenerutvikler fra klubb.
Treningene før sommeren går fra slutten av mai og fram til skoleslutt. Totalt 4 økter.
Treningene etter sommeren går fra skolestart og ut september. Totalt 5-6 økter.
Tiltaket markedsføres på hjemmeside, sosiale media og eventuelt lokale medier.

3vs3 Oppstarts turnering
Alle våre nyoppstartede lag i 1. klasse, samt våre lag i 2. klasse inviteres til en 3vs3 oppstartsturnering i Nordlandshallen i forkant av Eat Move Sleep turneringen(november).
Klubben, sammen med rekrutteringsansvarlig står for planlegging og gjennomføring sammen med våre lag. Lagene oppfordres til å invitere klassevenner som ikke har begynt på fotball enda. Turneringen gjennomføres en ettermiddag hvor vi kan benytte oss av timer fra egen klubb i Nordlandshallen.

«Velkommen til fotball»
Sammen med de andre klubbene i Bodø bidrar vi med organiseringen av dette tiltaket for byens 5 åringer. Prosjektet går normalt fra mai og ut september i Nordlandshallen.

For rekruttering av nye spillere gjelder følgende retningslinjer:

 • Nye spillere som bor i, eller flytter til vårt nærområde skal så langt det lar seg gjøre umiddelbart tas imot av klubben. Rekrutteringsansvarlig finner lagtilhørighet til nye spillere.
 • GB skal ikke ha en aktiv rekruttering av spillere til barnefotballen utenfor områder definert i Bodø-modellen.
 • Spillere som på eget initiativ tar kontakt med GB for overgang fra andre klubber skal ikke gis et tilbud før aktuelle klubber har hatt dialog. Overganger skal behandler av klubbene, ikke trenere.
 • Opptak av nye spillere skal ikke gå på bekostning av tilbudet til eksisterende spillere.
 • For våre A-lag inngår aktiv rekruttering av egnede spillere på Juniorlag og eldre, som en naturlig del av all planlegging. Hovedtrener for A- og juniorlag avgjør dette i samråd med sportslig ledelse i gruppene.
 • For særskilte tilfeller, som for eksempel lagsamarbeid med andre klubber, overgang av hele lag, og liknende, skal dette håndteres av sportslig ledelse.
 • GB skal følge NFF sitt regelverk for overganger.

 

3.3 Dommeransvarlig

 

Klubbens dommeransvarlig har det overordnede ansvarlig når det gjelder rekruttering og utvikling av klubbens dommere, og skal sørge for at dette skjer i samarbeid med leder FGBU. Andre oppgaver til klubbens dommeransvarlig:

 • Dommeransvarlig har god kontakt og samarbeid med klubbens dommere, klubbens styre og administrasjon, lagledere og trenere, samt NFF Nordland.
 • Skal sammen med dommergruppa ha hovedansvaret for å rekruttere og beholde nok dommere i forhold til antall lag. Har videre ansvaret for å tilby dem som har ambisjoner og talent, videre oppfølging og etterutdanning i nært samarbeid med NFF Nordland.
 • Skal legge til rette for å tilby dommerkurs til dem som ønsker det, og følge opp og veilede disse i kamper
 • Det skal legges særlig vekt på rekruttering av jenter.
 • Dommeransvarlig i Grand Bodø er kontaktperson ovenfor alle klubber i Nordland og soneledere, samt kontaktperson ovenfor kretsen.
 • Dommeransvarlig skal ha ansvaret for å påse at dommerne i klubben har en naturlig plass i klubbmiljøet på lik linje med de andre spillerne, samt ha ansvaret for å påse at dommere utstyres med korrekt uniform
 • Ansvaret for å evaluere og videreutvikle klubbenes rekrutteringsplan for dommere

 

3.3.1 Plan for rekruttering og utvikling av dommere

 

Grand Bodø har i mange år vært kjent for å ha mange aktive dommere, og enormt mange dommeroppdrag i regionen. Vi rekrutterer primært dommere som er aktive spillere i klubben, men også personer som ikke er spillere. Alle fra 12 år og oppover får invitasjon til å delta på dommerkurs, som gjennomføres 2-4 ganger årlig via NFF Nordland.

Årshjul for rekruttering og utvikling av klubbens dommere: 

Januar –> Dommerkurs 12-19 år som vi ønsker å initiere overfor NFF Nordland

Februar –> Klubbens NorEngros Cup hvor det er lag fra 6-19 år som spiller turnering, her kan man teste seg etter fullført dommerkurs. På våre turneringer er det også mange dommerveiledere som følger opp de som har tatt kurs.

Mars/april –> Dommermøte med dommeransvarlig i forkant av sesong: Dommeransvarlig inviterer klubbens dommere til et møte for gjennomgang av f.eks nye regler, viktige momenter å huske på i ulike spillformer, osv.

Mai-okt –> Seriespill hvor våre dommere dømmer så mye de ønsker/har kapasitet til. De blir fulgt opp av både klubb og NFF Nordland gjennom dommerveiledere.

Oktober –> Nytt dommerkurs

November –> Klubbens Kiwi Bama Cup hvor vi har lag fra 6-12 år, og en strålende arena for å utvikle seg som dommer.

 

4.0 Rollebeskrivelser og forventninger – Lag

 

I IK Grand Bodø er alle lag avhengig av foreldregrupper som trener og organiserer lagene. Foreldre og foresatte er klubbens viktigste ressurser og det ville vært umulig å drifte klubben uten disse personene. Et lag har behov for flere støttefunksjoner i tillegg til det sportslige. Ansvarsbeskrivelser for den enkelte rolle er avhengig av hvor mange roller oppgavene fordeles på. Oppgavene kan fordeles på flere roller, men det bør minimum være følgende roller rundt et lag:

 

4.1 Trener

 

Trenere i IK Grand Bodø har ansvar å sikre at medlemmer som deltar i klubbens aktiviteter, får et godt tilbud og ivaretas på en god måte. Som trener er man også en representant for klubben, og det forventes at alle trenere følger klubbens sportsplan og verdier på en god måte. Klubbens trenere bør være kjent med:

 

 • Hva klubben står for (verdier, visjon og formål)
 • Klubbens sportsplan
 • Medlemskap
 • Lisens og forsikringer
 • Politiattestordningen
 • Kompetansekrav og tilbud til trenerutdanning for trenere
 • Klubbens retningslinjer og forventninger til trenere
 • Hva klubben tilbyr trenere (utstyr, bekledning, kurs etc.)

 

Trenere i IK Grand Bodø har i hovedsak følgende oppgaver:

 

 • Har ansvaret for det sportslige tilbudet (treningsopplegg, laguttak og kampledelse)
 • Deltar på klubbens trener- og oppmannsmøter
 • Spillersamtaler/-møter – Følge opp hver enkelt spiller etter beste evne
 • Samarbeider med oppmann og trenerteamet for å skape et godt miljø i gruppen/laget
 • Ta trenerkurs som følger lagets kompetansekrav, og mer etter ønske
 • Følge klubbens sportsplan
 • Lagene oppfordres til å ha en hovedtrener som har ansvaret for treningsopplegg og kommunikasjon med administrasjon
 • Hospitering og kontakt med styret/sportslig utvalg/trenerkoordinator/treneransvarlig
 • I samarbeid med lagleder være ansvarlig for at lagets spillere med foresatte registreres via klubbens ordning med Hoopit. Dette regulerer også deltakelse på laget inkl. forsikring av spillere.

 

Klubben har følgende forventninger til våre trenere:

 

 • Gjennomgående viser og utøver Fair Play
 • Skaper idrettsglede gjennom fotball før, under og etter kamp og trening
 • Er positiv og oppmuntrende
 • Tilpasser treninger for å skape et trygt læringsmiljø med mye mestring
 • Er lojal mot klubbens sportsplan og retningslinjer
 • Deltar på klubbens trenerforum og andre tiltak
 • Følger regelverk gitt av Norges Fotballforbund
 • Er en god ambassadør for klubben, både på og utenfor banen
 • Har et gjennomgående ønske om å utvikle seg som trener, samt bidra med innspill i andre situasjoner

 

4.2 Lagleder

 

Laglederen er lagets administrative leder og har ansvaret for at alt praktisk fungerer rundt laget. Laglederen skal overlate alt det sportslige til treneren/trenerne som har ansvar for organisering av treninger, lagoppsett til kamper/cuper, gjennomføring av kamper osv. Klubbens lagledere bør være kjent med

 • Hva klubben står for (verdier, visjon og formål)
 • Klubbens sportsplan
 • Medlemskap
 • Lisens og forsikringer
 • Politiattestordning
 • Klubbens retningslinjer og forventninger til foreldre

 

Lagledere i IK Grand Bodø har i hovedsak følgende oppgaver:

 • Laglederen er lagets administrative leder og har ansvaret for at alt praktisk fungerer rundt laget. Oppmann/lagleder – har ansvar for organisering av lagets aktiviteter.
 • Sammen med hovedtrener ansvarlig for oppdatering av spillerlister (spillerens navn, fødselsdato, adresse, foresattes epost/tlf) i Rubic.
 • Orientere administrerende leder FGBU fortløpende om spillere som kommer til og spillere som slutter, og oppdatere disse i Rubic
 • Arrangere foreldremøter
 • Samarbeide med trenerne om spillermøter
 • Informasjonsansvarlig for sitt lag, inklusive sende oppdatering av relevante saker rundt laget til klubbens hjemmesideansvarlig
 • Ansvarlig for påmelding til turneringer/cuper
 • Ansvarlig for påfylling av førstehjelpskoffert, koordinere dette med klubbens utstyrsansvarlige.
 • Ansvarlig for å gi beskjed om ønsket utstyr gjennom utstyrsansvarlige
 • Ansvarlig for intern registrering av gule/røde kort, og oversikt over når spillere skal stå over pga. karantene
 • Ansvarlig for omberamming av kamper, gi beskjed per mail til krets og admin leder
 • Logistikkansvarlig ved bortekamper
 • Når tilgjengelig og ønskelig, sjekke at garderober er klare
 • Delta på klubbens trener- og oppmannsmøter

 

4.3   Økonomiansvarlig

 

Økonomiansvarlige i IK Grand Bodø har i hovedsak ansvar for lagenes økonomi (lagskonto):

 

 • Skal sette seg inn i klubbens Økonomiplan for lag
 • Føre budsjett og regnskap hvert år. Informere om budsjettet/regnskapet på foreldremøte
 • Levere forenklet regnskap til daglig leder hvert år
 • Sørge for at innbetalinger/utbetalinger til og fra lagskassen blir gjennomført
 • Betale lagets utgifter, slik som cuper, dugnader, busstransport, sosiale arrangement osv.

 

4.4 Foreldrekontakt / Dugnadsansvarlig

 

Foreldrekontakter / Dugnadsansvarlige i IK Grand Bodø er lagenes bindeledd mellom trenere/oppmann og foreldregruppen, og skal fremme det sosiale miljøet i spiller- og foreldregruppa. Det skal vektlegges og jobbes hardt for å ha et godt miljø hvor det er rom for å ta opp uenigheter og andre diskusjoner. Andre oppgaver foreldrekontakter og dugnadskontakter har:

 

 • Arrangere møteplasser som skal fremme et godt miljø blant spillere og evt. foreldre på laget
 • Melde inn konflikter mellom spillergruppa og trener-/oppmannsgruppa dersom laget ikke klarer å løse konflikten selv til styret/sportssjef
 • Ansvarlig for å organisere dugnader og fordele oppgaver jevnt mellom foreldre/spillere
 • Organisere kiosksalg på alle hjemmekamper i samarbeid med klubbens kamparrangementsgruppe
 • Sørge for at laget har kampvert på lagets hjemmekamper

 

4.5 Spillere

 

Spillere I IK Grand Bodø bør etter hvert være kjent med følgende:

 

 • Hva klubben står for (verdier, visjon og formål)
 • Klubbens sportsplan
 • Medlemskap
 • Dugnad
 • Klubbens retningslinjer

 

IK Grand Bodø har følgende forventninger til Grand-spillere:

 

 • Viser og utøver Fair Play på treninger og i kamper
 • Er presis. Melder alltid ifra om forfall i god tid
 • Er lojal mot klubben, og er bevisst på at de representerer klubben både på og utenfor banen
 • Viser evne og ønske om å lære: Talent er viktig, men hardt arbeid og tålmodighet er viktigst
 • Vet at ved innsats inn kommer glede ut. Utvikling skjer på spillernes egne premisser
 • Er en lagspiller som bidrar til positive fotballopplevelser til alle rundt seg
 • Deltar på dugnader og andre tiltak som laget utfører

 

4.6 Foreldre

 

Foreldre i IK Grand Bodø bør være kjent med følgende:

 

 • Hva klubben står for (verdier, visjon og formål)
 • Klubbens sportsplan
 • Medlemskap og aktivitetsavgift
 • Forsikringer
 • Politiattester
 • Dugnad
 • Klubbens retningslinjer

 

IK Grand Bodø har følgende forventninger til Grand-foreldre:

 

 • Har et godt samarbeid med trenere/lagleder
 • Er positiv og oppmuntrende mot barna uavhengig av resultat i trening/kamp
 • Snakker positivt om klubb utad, men nøler ikke å ta kontakt om de er misfornøyde med noe
 • Gir klubb og trener innspill som kan hjelpe barna deres til å utvikle seg i riktig retning
 • Deltar på dugnader og andre tiltak tilknyttet klubben og laget

 

Som idrettsforeldre har man et stort ansvar. Vi håper flere tar seg tid til å gjennomgå Olympiatoppens tips om hvordan å være en god idrettsforelder. Den finner man HER.

 

5.0 Kompetanse og utdanning

 

Kompetanse og utdanning og er et veldig viktig satsningsområde for klubben. Dette gjelder både for ledere, trenere, dommere og øvrige roller der kompetanse er avgjørende.

Klubbens aktivitetsomfang skaper behov for svært mange frivillige som bekler ulike funksjoner. Jo bedre kvalifiserte disse er, desto bedre fotballaktivitet vil klubben kunne tilby barn og ungdom, gutter som jenter. Kriteriene for utdanning/kompetanse i kvalitetsklubbsystemet gir klubben føringer. Som kvalitetsklubb skal vi til enhver tid jobbe for å være innenfor disse kravene for kompetanse, og at vi har god kompetanse i nøkkelroller.

NFF har en rekke utdanningstilbud. Som klubb ønsker vi å tilrettelegge at klubbens ledere, trenere, dommere og øvrige tillitsvalgte får den kompetansen vervet krever.

Klubben har laget en utdanningsoversikt som til enhver tid gir oversikt over kompetansenivå på klubbens ledere, trenere og øvrige.  Det gir også et godt utgangspunkt for vår jobb med å hele tiden planlegge og tilrettelegge fremtidig skolering av ledere/trenere med manglende kompetanse eller de som vil øke sin kompetanse.

 

5.1 Trenerstigen

 

Trenerkompetanse er et av Grand Bodø og NFFs viktigste satsingsområder. Dyktige trenere er avgjørende for kvaliteten på aktivitetene. En god trener er både en god leder og har fotballfaglig innsikt. Klubben ønsker til enhver tid å være innenfor de kompetansekrav som gjelder for klubben i kvalitetsklubb-prosjektet. Grand Bodø ønsker også at alle trenere i klubben har formell kompetanse. Klubben ønsker dermed kontinuerlig å tilrettelegge for at trenere får tilbud og har muligheten til å ta trenerkurs.

NFFs trenerstige er:

 • Grasrottreneren
  • Delkurs 1: Barnefotballkurset (6-8 år)
  • Delkurs 2: Barnefotball – Flest mulig med kvalitet (9-10 år)
  • Delkurs 3: Mot ungdom – Lengst mulig (11-12 år)
  • Delkurs 4: Ungdom – Lengst mulig – Best mulig (13-19 år)
 • UEFA B-lisens
 • UEFA A-lisens
 • UEFA Pro-lisens

 

6.0 Differensiering, jevnbyrdighet og hospitering

 

IK Grand Bodø har klare retningslinjer når det gjelder differensiering, hospitering og jevnbyrdighet. Målet med disse retningslinjene er at flest mulige spillere får tilpasset trening- og kamphverdag etter eget nivå og behov.

 

6.1 Differensiering

 

Differensiering eller positiv forskjellsbehandling handler om å tilrettelegge treningen ut fra spillernes ønsker, motivasjon, interesse, modenhet og ferdighetsmessige ståsted. Dette kan gjelde både på vanskelighetsgrad, mengde, veiledning og gruppeinndeling. Når det gjelder gruppeinndeling, skal disse ikke være statiske, men dynamiske i forhold til innholdet i økta.

Vi skiller mellom flere måter å differensiere på i klubben:

 • Differensiert tilbud (klubbdifferensiering)
 • Organisatorisk differensiering på feltet i treninga
 • Pedagogisk differensiering på feltet (tilbakemeldinger)
 • Hospitering

Kombinasjonen av god differensiering, bruk av et utvidet talentbegrep og mestringsorientert læringsklima er god spillerutvikling fordi alle opplever utfordring og mestring. I tillegg vil det trolig redusere frafall.

 

6.1.1 Differensiering i Treningsøkta

 

Differensiering handler ikke først og fremst om å dele gruppa inn i «de gode» og «de mindre gode». Fotballferdighet er sammensatt, og spillerne kan ha ulike styrker: noen er hurtige, andre taklingssterke, andre igjen kan være tekniske med ball eller ha stor arbeidskapasitet. Og laget har bruk for ulike typer! Differensiering vil si å ta utgangspunkt i den enkeltes styrker og/eller svakheter, og lete etter måter å organisere treningen på som er gunstig både for den enkelte og for laget.

Alle trenger ikke å gjøre det samme på trening. Om vi driver pasningstrening, kan vi variere avstand og pasningstype avhengig av de ulike spillernes erfaring og nivå. Vi kan organisere tre øvelser med ulik vanskelighetsgrad og fordele spillerne ut fra hva de har mest behov for. Eller vi kan la noen drive skuddtrening mens andre arbeider med pasninger.

Differensiering er å individualisere treningen innenfor rammen av laget.

Treneren bør tenke differensiering både når det gjelder organisering, øvelsesutvalg og læringsmomenter. Målet er å oppnå både trivsel og ferdighetsutvikling for alle – både de som har kommet langt og de som ikke har kommet så langt i sin utvikling. Å gjøre dette på en god måte krever både planlegging, utprøving og øving fra trenerens side. Husk: start i det små, og differensier i deler av økta.

 

6.1.2 Differensiering i kamp

 

Det er ulike måter å differensiere på i kamp. På forhånd av kampen kan det for eksempel diskuteres med trener for motstanderlag om hvilket lag det skal stilles med, og nivået på spillerne. Målet med kamper, spesielt i barnefotballen og til dels i ungdomsfotballen er å skape jevne kamper hvor begge lag har mulighet til å lykkes med det de prøver på.

I kamp, som i trening kan det også differensieres i tilbakemeldinger til spillerne. Jo bedre man kjenner spillerne sine, jo tydeligere kan man være i tilbakemeldinger. Det er også viktig å kjenne spillerne sine med tanke på hvilke spillere som fungerer bra sammen og er trygge på hverandre.

 

6.2 Jevnbyrdighet

 

 • Jevnbyrdighet vil si at man får noenlunde jevn motstand i både kamp og trening
 • Jevnbyrdighet betyr sjeldent ”topping” av lag. Topping av lag innebærer at noen får spille vesentlig mer enn andre, og dette skal ikke forekomme i barnefotballen.
 • Differensiering og jevnbyrdighet er våre beste virkemidler for trygghet og mestring.

I fotball vil jevnbyrdig motstand fremme både mestring og ferdighetsutvikling. Om vi spiller mot noen som er langt bedre enn oss, oppleves lite mestring siden vi sjelden får til det vi prøver på. Er vi på den andre siden totalt overlegne vår motstander, er det alt for lett å få til det vi prøver på. Det kan gi mestringsfølelse, men fører i liten grad til læring og utvikling. Jevnbyrdighet mellom lagene gir begge parter en bedre tilpasset utfordring. Spillerne må gjøre sitt beste for å få det til – men det er ikke gitt at de lykkes. Betydningen av jevnbyrdighet gjelder både på lags- og på individnivå: om motstanden er hensiktsmessig tilpasset, gir det de beste betingelsene for individuell utvikling.

Trenere kan overføre dette til treningsfeltet: Hvordan skape jevnbyrdig motstand i spilløvelser? Hvordan balansere forutsetninger og utfordringer når vi trener på delferdigheter? Hvordan differensiere på ulike måter slik at den enkelte og gruppa møter omgivelser som er godt tilpasset spillernes bakgrunn? Husk at fotballspill dreier seg om å mestre motstand. En av trenerens utfordringer er derfor å skape jevnbyrdige spill–motspill-situasjoner på feltet.

Å møte jevnbyrdig motstand i serie- og turneringsspill er like viktig som i treningssituasjonen. I barnefotballen gjelder det å lage jevnbyrdige lag innad for å møte jevnbyrdig motstand i seriespillet. Mange kretser har åpnet opp for å melde på lag i seriespill etter nivåene «nybegynnere», «trent litt» og «trent mye». Dette gir i utgangspunktet bedre forutsetninger for at kampene blir jevnbyrdige. Alle retningslinjer kan misforstås, bevisst eller ubevisst. Forutsetningen for at ordningen skal fungere etter intensjonen, er at klubbene lager jevnbyrdige lag i egen klubb, for så å finne rett nivå i seriespillet.

 

6.3 Hospitering

 

De mest interesserte spillerne i et årskull kan (spillere under 12 år) eller skal (spillere over 12 år) gis et sportslig tilbud utover det ordinære tilbudet i egen treningsgruppe/årsklasse. Som utgangspunkt går hospiteringen ut på at spilleren (hospitanten) gis tilbud om en trening i uka i treningsgruppen over for en kortere, men bestemt periode.

 1. Hospitering bør initieres av trener for aktuell hospitant eller klubbens utviklingssjef for jenter (13-19 år). Det er han/hun som kjenner spilleren best og som skal se behovet for ekstra utfordringer.
 2. Trener/utviklingssjef snakker med aktuell spiller og foreldrene om hospiteringen for å understreke konsekvensene (ekstra trening) av dette. Spilleren selv må få valgmuligheten. Det er viktig å understreke at dette er for en kortere, men bestemt periode. For jentespillere kan det vurderes om de også kan hospitere blant guttene.
 3. Trener for laget det ønskes å hospiteres til må finne en treningsøkt som passer best (treningsøkt med mye spill).
 4. Hospitant tas i mot og presenteres for spillergruppen. Det er viktig å forklare at hospitanten skal være med for en kortere periode og behandles slik som de andre.
 5. Evaluering underveis:
  1. Trener som tar i mot spiller vurderer om spilleren er i flytsonen eller ikke. Likeledes om hospitanten glir inn i det sosiale miljøet.
  2. Trener for spilleren til vanlig vurderer om ekstratreningen gir for stor treningsbelastning totalt sett.
  3. Trenerveileder/spillerutvikler har overordnet ansvar og myndighet, og må holde seg orientert om hospitantens utvikling.
  4. Mistrivsel med hospiteringsordningen fører automatisk til at den avbrytes eller at det tas en pause. I slike tilfeller er det viktig at trener som initierte hospiteringen snakker med hospitant og foreldrene for å avklare situasjonen.
  5. Dersom hospiteringen virker meget bra, kan det vurderes en utvidelse av hospiteringsordningen.
 6. Dersom hospitanten er god nok, kan det vurderes om han eller hun skal få mulighet i kamp. Dette må vurderes opp mot antall tilgjengelige spillere ettersom hospitant vil ta spilletid.
 7. NB! Spillere må også ha gode holdninger for å få lov til å hospitere. Viser hospitanter dårlige holdninger, for eksempel ved spill i eget årskull etter hospitering, er hospitering uaktuelt.

 

7.0 Laginndeling og seriepåmelding

 

7.1 Laginndeling

 

Klubbens laginndeling baserer seg i all hovedsak på skolekrets. Klubben ønsker å starte opp 2 ulike lag hvert år for begge kjønn, hvorav ett sentrumslag og et i området Bodøsjøen/Alstad. Etter hvert når disse blir eldre vil det ofte bli en naturlig sammenslåing av disse lagene til ett.

Det er litt færre jenter som spiller fotball enn gutter, og det kan dermed være utfordrende å opprettholde 2 ulike lag. Det løses sesong for sesong i samarbeid mellom leder FGBU, rekrutteringsansvarlig og aktuelle trenere.

 

7.2 Seriepåmelding

 

Seriepåmelding for lag i FGBU gjøres av leder FGBU, og må gjøres før 15. januar (ungdom 13-19 år) og 15. februar (6-12 år). Hvor mange lag som skal meldes på, og eventuelt hvilket nivå gjøres alltid i samarbeid med trenere for det aktuelle laget. Det vil variere innad i lagene hvor mange av spillerne som er veldig ivrige og møter opp til hver trening og kamp og andre ikke er like ivrige.

Her er en oversikt over utgangspunkt for laginndeling ser ut, men muligheter for å gjøre tilpasninger ved behov:

 

3er                                          5er                                          7er

1 lag: 4-6 spillere                      1 lag: 6-10 spillere                    1 lag: 9-14 spillere

2 lag: 6-10 spillere                    2 lag: 10-16 spillere                  2 lag: 15-21 spillere

3 lag: 10-15 spillere                  3 lag: 16-25 spillere                  3 lag: 21-30 spillere

4 lag: 16-22 spillere                  4 lag: 25-30 spillere                  4 lag: 30-38 spillere

 

9er                                          11er

1 lag: 11-17 spillere                  1 lag: 14-23 spillere

2 lag: 18-27 spillere                  2 lag: 24-34 spillere

3 lag: 27-34 spillere                  3 lag: 35 + spillere

 

8.0 Trenerguide/plan for klubbens lag

 

 IK Grand Bodø 6-7 år

 

Hovedmål for årskullene

 • Skape en trygg og en god sosial arena for spillerne
 • Skape faste rammer for gjennomføringen av treningsøkta
 • Skape elementære samværsregler – Høflighet / Disiplin
 • Gjenta ofte AT DU MÅ TRENE MYE for å bli en god fotballspiller og stimuler til egenaktivitet

 

Lagenes organisering:

 • 1 trener per 5-7 spillere
 • Lagleder
 • Foreldrekontakt/Dugnadsansvarlig
 • Økonomiansvarlig

 

Kompetansekrav trener: Minimum Grasrottrener del 1

 • Trenerkurs kjøres høst etter oppstart eller på nyåret

 

Lagpåmelding: Klubb melder på lag. Antall lagpåmeldinger gjøres i samarbeid med leder FGBU. Veiledende 4-6 barn per påmeldt lag. Frist 15.feb.

Spillform: 3er-fotball

Spilletid: 2 x 15(20) minutter

Spilletid i kamp: Alle skal ha tilnærmet like mye spilletid i hver kamp – Andre regler og tips til 3er-fotball finnes HER

Treningsmengde: 1 trening i uken – Gymsal på vinter og ute om sommeren

 • Mulighet for ekstra økt om det lag seg gjøre

Differensiering: Gjøres kun i form av veiledning fra trener på dette årskullet

Hospitering: Det praktiseres ikke hospitering på dette alderstrinnet

Ekstratilbud

 • Grand-FFO (2-4 trinn)
 • Sommeraktiviteter

Dugnad: Loddsalg 7år (x2), turnering (kaker)

Turneringer: Lokale turneringer (NorEngros Cup, Bodø Cup, Eat-move-sleep)

 

Fakta om spillerne                               Konsekvens for trenerne

Stor aktivitetstrang                  →        Mye aktivitet – lite kø

Kort konsentrasjonstid              →        Strukturert gjennomføring av økter

Koordinasjonsevnen utvikles     →        Tren mye med ball

Idealer og forbilder sentralt      →        Disse trente mye fra de var 6-7 år

Tar verbal instruksjon dårlig      →        Vis gode øvingsbilder

Følsom for kritikk                     →        Gi mye ros, vær varsom med kritikk

 

IK Grand Bodø 8-9 år

 

Hovedmål for årskullene

 • Skape en trygg og en god sosial arena for spillerne
 • Skape faste rammer for gjennomføringen av treningsøkta
 • Skape elementære samværsregler – Høflighet / Disiplin
 • Gjenta ofte AT DU MÅ TRENE MYE for å bli en god fotballspiller og stimuler til egenaktivitet

 

Lagenes organisering:

 • 1 trener per 5-7 spillere
 • Lagleder
 • Foreldrekontakt/Dugnadsansvarlig
 • Økonomiansvarlig

 

Kompetansekrav trener: Minimum Grasrottrener del 1 (helst del 2 og)

 • Trenerkurs kjøres høst etter oppstart eller på nyåret

Lagpåmelding: Klubb melder på lag. Antall lagspåmeldinger gjøres i samarbeid med leder FGBU. Veiledende 6-9 barn per lag. Frist 15.feb.

Spillform: 5er-fotball

Spilletid: 2 x 25 minutter

Spilletid i kamp: Alle skal ha tilnærmet like mye spilletid i hver kamp – Andre regler og tips til 5er-fotball finnes HER

Treningsmengde: 2 treninger i uken – Gymsal på vinter og ute om sommeren

 • Mulighet for ekstra økt om det lag seg gjøre

Differensiering

 • Pedagogisk differensiering (tilbakemeldinger)
 • Organisatorisk differensiering på felt

Hospitering

 • Det praktiseres ikke hospitering på dette alderstrinnet

Ekstratilbud

 • Grand-FFO (2-4 trinn)
 • Ferieaktiviteter (åpen hall, idrettskoler, fotballskoler etc.)

Dugnad: Dopapir (x3), loddsalg (x2), turneringer

Turneringer

 • Lokale turneringer (Bodø Cup, Eat-move-sleep, Løvold cup)

 

Fakta om spillerne                               Konsekvens for trenerne

Er lette å lede og påvirke           →      Enkle adferdsregler, still krav og følg opp

Opptatt av rettferdighet           →        Retningslinjer MÅ brukes likt overfor alle

Finmotorikken utvikles            →        Tren mye med ball

Stort vitebegjær                       →        Ha tid til spillerne etter trening

Tar verbal instruksjon dårlig      →        Vis gode øvingsbilder

Kreativitet utvikles                   →        Gi stor frihet i spill og positiv feedback

 

IK Grand Bodø 10-11 år

 

Hovedmål for årskullene

 • Skape en trygg og en god sosial arena for spillerne
 • Skape elementære samværsregler – Høflighet / Disiplin
 • Gjenta ofte AT DU MÅ TRENE MYE for å bli en god fotballspiller og stimuler til egenaktivitet
 • Vær tydelig når det gjelder krav til KONSENTRASJON og INNSATS
 • Skape et bevisst forhold til egentrening

 

Lagenes organisering:

 • 1 trener per 5-7 spillere
 • Lagleder
 • Foreldrekontakt/Dugnadsansvarlig
 • Økonomiansvarlig

 

Kompetansekrav trener: Minimum Grasrottrener del 1 (helst del 2 og)

 • Trenerkurs kjøres høst etter oppstart eller på nyåret

Lagpåmelding: Klubb melder på lag. Antall lagspåmeldinger gjøres i samarbeid med leder FGBU. Veiledende 8-10 barn per lag. Frist 15.feb.

Spillform: 7er-fotball

Spilletid: 2 x 30 minutter

Spilletid i kamp: Alle skal ha tilnærmet like mye spilletid i hver kamp – Andre regler og tips finnes til 7er-fotball HER

Treningsmengde: 2-3 treninger i uken – Gymsal/ute på vinter og ute om sommeren

 • Mulighet for ekstra økt om det lag seg gjøre

Differensiering

 • Pedagogisk differensiering (tilbakemeldinger)
 • Organisatorisk differensiering på felt

Hospitering

 • Det praktiseres sjelden hospitering på dette alderstrinnet. Se egen info og retningslinjer for hospitering HER

Ekstratilbud

 • Glimt-FFO (Gutter 4-6 trinn), Ekstratrening jenter (Jenter 4-6 trinn)
 • Ferieaktiviteter (åpen hall, idrettskoler, fotballskoler etc.)

Dugnad

 • Dopapir (x3), loddsalg (x2), turneringer

Turneringer

 • Lokale turneringer
 • Regionale turneringer

 

Fakta om spillerne                               Konsekvens for trenerne

Er lette å lede og påvirke         →        Enkle adferdsregler, still krav og følg opp

Opptatt av rettferdighet           →        Retningslinjer MÅ brukes likt overfor alle

Finmotorikken utvikles            →        Tren mye med ball

Lærevillighet øker                     →        Forklar hensikten med treningen

Noen utvikler selvkritikk           →        Gi mye positiv feedback

 

IK Grand Bodø 12 år

 

Hovedmål for årskullet

 • Skape en trygg og en god sosial arena for spillerne
 • Skape fast rammer for gjennomføring av treningsøkta
 • Skape elementære samværsregler – Høflighet / Disiplin
 • Gjenta ofte AT DU MÅ TRENE MYE for å bli en god fotballspiller og stimuler til egenaktivitet
 • Vær tydelig når det gjelder krav til KONSENTRASJON og INNSATS
 • Skape et bevisst forhold til egentrening

 

Lagenes organisering:

 • 1 trener per 8-10 spillere
 • Lagleder
 • Foreldrekontakt/Dugnadsansvarlig
 • Økonomiansvarlig

 

Kompetansekrav trener: Minimum Grasrottrener del 1 (helst del 2 og)

 • Trenerkurs kjøres høst etter oppstart eller på nyåret

Lagpåmelding: Klubb melder på lag. Antall lagspåmeldinger gjøres i samarbeid mellom trener og leder FGBU. Det bør meldes på nivåinndelt. Veiledende 11-17 barn per lag. Frist 15.feb.

Spillform: 9er-fotball

Spilletid: 2 x 35 minutter

Spilletid i kamp: Alle skal ha tilnærmet like mye spilletid i hver kamp – Andre regler og tips finnes til 9er-fotball HER

Treningsmengde: 3 treninger i uken – Gymsal/ute på vinter og ute om sommeren – Nordlandshallen om det lar seg gjøre

 • Mulighet for ekstra økt om det lag seg gjøre

Differensiering

 • Pedagogisk differensiering (tilbakemeldinger)
 • Organisatorisk differensiering på felt

Hospitering

 • Det kan praktiseres hospitering på dette alderstrinnet. Se egen info og retningslinjer for hospitering HER

Ekstratilbud

 • Sonesamling
 • Ekstratrening klubb (jenter)
 • Ferieaktiviteter (åpen hall, idrettskoler, fotballskoler etc.)

Dugnad

 • Dopapir (x3), loddsalg (x2), turneringer

Turneringer

 • Lokale turneringer
 • Regionale turneringer

 

Fakta om spillerne                               Konsekvens for trenerne

Er lette å lede og påvirke         →        Enkle adferdsregler, still krav og følg opp

Opptatt av rettferdighet           →        Retningslinjer MÅ brukes likt overfor alle

Finmotorikken utvikles            →        Tren mye med ball

Lærevillighet øker                     →        Forklar hensikten med treningen

Noen utvikler selvkritikk           →        Gi mye positiv feedback

 

Overgang fra barnefotball til ungdomsfotball

Generelt

Overgangen fra barne- til ungdomsfotballen kjennetegnes best ved at resultater og tabeller blir offentligjort. Selv om både trenere og spillere har et forhold til det å vinne og tape kamper også i barnefotballen, kan det ofte skape en rekke utfordringer dersom trenere og foreldre blir for opptatt av resultatet og tabellen i ungdomsfotballen.

Hos oss skal utviklingen til hver enkelt spiller prioriteres over lagenes resultater i ungdomsfotballen, og trenere hos oss skal ha denne tankegangen i bunn.

Hos oss skal alle spillere være velkommen på trening! Alle treninger skal i første rekke være preget av trygghet, mestring og trivsel. Det betyr at at vi har mål å beholde «flest mulig», «lengst mulig» i aktivitet. Det betyr også at våre lag og grupper vil bestå av spillere med store forskjeller både i både interesse og ferdigheter. Mange ungdommer er med først og fremst fordi fotballen er gøy. Andre har ambisjoner om å nå langt som fotballspiller, og ønsker å bruke mer tid på fotballen. Vi har også et mål om å tilrettelegge tilpasset aktivitet for de spillere som har ambisjoner og stor interesse for egen utvikling. Det betyr å gi spillere et tilbud som gjør at de har mulighet til å «best mulig». I Grand Bodø skal det være plass til alle, uansett ambisjoner.

For å lykkes med dette mener vi svaret ligger i å være skikkelig god på DIFFERENSIERING. Klubben ønsker samtidig å være veldig bevisste og å jobbe aktivt med denne utfordrende fasen.

 

Landslagsskolen – Uttak til Sonesamlinger

 

NFFs Landslagsskole er broen mellom klubbene våre og de aldersbestemte landslagene.

NFF Nordland sender hver høst ut informasjon til alle klubber i Nordland om nominasjon til trinn 1 i landslagsskolen – sonesamlinger. Sonesamlinger er treningsøkter i regi av Landslagsskolen og gjennomføres likt i hele Norge med samme innhold, og spillere fra G/J 12-15 år nomineres til disse samlingene.

Klubbene i Nordland nominerer inn spillere til KA Spillerutvikler i NFF Nordland. I Nordland er det seks sju soner og i hver sone er det en soneansvarlig. Sonesansvarlig strukturerer deretter sonesamlingene i sin sone.

Sportslig ledelse i klubben nominerer inn spillere til NFF Nordland etter samtaler med klubbens spillerutviklere (trenere på akademi/sonesamlinger). Lagstrenere kan også tas med på råd. Sportslig ledelse sender informasjon til alle lagstrenere og foreldre/foresatte om uttaket.

Kriterier for uttak er:

 1. Trener mye – egentrening i tillegg til organisert trening.
 2. Trener med kvalitet – tilstedeværelse på trening.
 3. Tester egne grenser – tør å være utenfor komfortsonen.
 4. Tenker selv – er reflekterte i fht egen prestasjon og nysgjerrig på ny kunnskap.

Fra sonesamlinger er veien videre for spillere som tas ut følgende:

 • Områdesamling (Fra G/J 12 år)
 • Kretssamling
 • Kretslag
 • Equinor (fra G/J 14 år)
 • Landslagssamlinger
 • Landslag (fra G/J 15 år)

Uttak til områdesamlinger, kretssamlinger, kretslag osv gjøres av KA spillerutvikler i NFF Nordland.

Les mer om Spillerutvikling i NFF Nordland HER.

Les mer om NFF Landslagsskolen HER.

 

IK Grand Bodø 13 år

 

Hovedmål for årskullet

 • Skape trygghet og fortsatt sosialisering for spillerne
 • Skape faste rammer for gjennomføringen av treningsøkta
 • Skape elementære samværsregler – Høflighet / Disiplin
 • Gjenta ofte AT DU MÅ TRENE MYE for å bli en god fotballspiller og vær tydelig når det gjelder krav til GOD KONSENTASJON og INNSATS på trening
 • Skape et bevisst forhold til trening blant spillerne ved å gi dem klare utviklingsmål

 

Lagenes organisering:

 • 1 trener per 8-12 spillere
 • Lagleder
 • Foreldrekontakt/Dugnadsansvarlig
 • Økonomiansvarlig

 

Kompetansekrav trener: Minimum Grasrottrener del 3 (helst 1 og 2, med mål om å ta del 4)

 • Trenerkurs kjøres året rundt

Lagpåmelding: Klubb melder på lag. Antall lagspåmeldinger gjøres i samarbeid mellom trener og leder FGBU. Det bør meldes på nivåinndelt. Veiledende 11-17 barn per lag. Frist 15.feb

Spillform: 9 er-fotball

Spilletid: 2 x 35 minutter

Spilletid i kamp: Alle som er med på kamp bør få spille mye – Andre regler og tips finnes til 9er-fotball HER

Treningsmengde: 3-4 treninger i uken – Nordlandhallen og ute både sommer og vinter

Differensiering

 • Pedagogisk differensiering (tilbakemeldinger)
 • Organisatorisk differensiering på felt (nivå, rolle, annet)

Hospitering

 • Det praktiseres hospitering på dette alderstrinnet. Se egen info og retningslinjer for hospitering HER

Ekstratilbud

 • Sonesamling
 • Ekstratrening klubb (jenter)
 • Ferieaktiviteter (åpen hall, idrettskoler, fotballskoler etc.)

Dugnad

 • Dopapir (x3), loddsalg (x2), turneringer, eventuelt andre dugnader laget bestemmer seg for

Turneringer

 • Lokale turneringer
 • Regionale turneringer
 • Nasjonale turneringer
 • Internasjonale turneringer

 

Fakta om spillerne                                                              Konsekvens for trenerne

Holdninger skapes enkelt ved god påvirkning        →      Lag felles retningslinjer, still krav og følg opp

Store ulikheter i mental/fysiologisk modenhet       →      Ta hensyn ved sammensetting av grupper/lag

Motorikken er fortsatt i fin utvikling                         →        Tren mye med ball

Lærevilligheten er god og ærgjerrigheten høy        →        Forklar hensikten med treningen

Spillernes prestasjonsbevissthet utvikles                  →        Gi mye positiv feedback

 

IK Grand Bodø 14-15 år

 

Hovedmål for årskullet

 • Skape trygghet og fortsatt sosialisering for spillerne
 • Skape faste rammer for gjennomføringen av treningsøkta
 • Skape elementære samværsregler – Høflighet / Disiplin
 • Gjenta ofte AT DU MÅ TRENE MYE for å bli en god fotballspiller og vær tydelig når det gjelder krav til GOD KONSENTASJON og INNSATS på trening
 • Skape et bevisst forhold til trening blant spillerne ved å gi dem klare utviklingsmål

 

Lagenes organisering:

 • 1 trener per 8-12 spillere
 • Lagleder
 • Foreldrekontakt/Dugnadsansvarlig
 • Økonomiansvarlig

 

Kompetansekrav trener: Minimum Grasrottrener del 3 og 4 (helst 1 og 2 i tillegg)

 • Trenerkurs kjøres året rundt

Lagpåmelding: Klubb melder på lag. Antall lagspåmeldinger gjøres i samarbeid med leder FGBU. Veiledende 14-23 spillere per lag. Frist 15.jan

Spillform: 11 er-fotball

Spilletid: 2 x 40 minutter

Spilletid i kamp: Alle som er med på kamp bør få spille mye – Andre regler og tips finnes til 11 er-fotball HER

Treningsmengde: 3-4 treninger i uken – Nordlandhallen og ute både sommer og vinter

Differensiering

 • Pedagogisk differensiering (tilbakemeldinger)
 • Organisatorisk differensiering på felt (nivå, rolle, annet)

Hospitering

 • Det praktiseres hospitering på dette alderstrinnet. Se egen info og retningslinjer for hospitering HER

Ekstratilbud

 • Sonesamling
 • Ekstratrening klubb (jenter)
 • Ferieaktiviteter (åpen hall, idrettskoler, fotballskoler etc.)

Dugnad

 • Dopapir (x3), loddsalg (x2), turneringer, eventuelt andre dugnader laget bestemmer seg for

Turneringer

 • Lokale turneringer
 • Regionale turneringer
 • Nasjonale turneringer
 • Internasjonale turneringer

 

Fakta om spillerne                                                              Konsekvens for trenerne

Holdninger skapes enkelt ved god påvirkning        →      Lag felles retningslinjer, still krav og følg opp

Store ulikheter i mental/fysiologisk modenhet       →      Ta hensyn ved sammensetting av grupper/lag

Motorikken er fortsatt i fin utvikling                         →        Tren mye med ball

Lærevilligheten er god og ærgjerrigheten høy        →        Forklar hensikten med treningen

Spillernes prestasjonsbevissthet utvikles                  →        Gi mye positiv feedback

 

IK Grand Bodø 16-19 år

 

Hovedmål for årskullet

 • Skape trygghet og fortsatt sosialisering for spillerne
 • Skape elementære samværsregler – Høflighet / Disiplin
 • Jobb med å skape en forståelse for HVA SOM SKAL TIL for å bli en god fotballspiller og vær tydelig i arbeidet med å skape en GOD TRENINGSKULTUR i gruppa
 • Skape et bevisst forhold til trening blant spillerne ved å gi dem klare utviklingsmål

 

Lagenes organisering:

 • 1 trener per 8-12 spillere
 • Lagleder
 • Foreldrekontakt/Dugnadsansvarlig
 • Økonomiansvarlig

 

Kompetansekrav trener: Minimum Grasrottrener del 3 og 4 (helst 1 og 2 i tillegg)

 • Trenerkurs kjøres året rundt

Lagpåmelding: Klubb melder på lag. Antall lagspåmeldinger gjøres i samarbeid med leder FGBU. Veiledende 14-23 spillereper lag. Frist 15.jan

Spillform: 11 er-fotball

Spilletid: 2 x 45 minutter

Spilletid i kamp: Alle som er med på kamp bør få spille mye – Andre regler og tips finnes til 11 er-fotball HER

Treningsmengde: 3-4 treninger i uken – Nordlandhallen og ute både sommer og vinter

Differensiering

 • Pedagogisk differensiering (tilbakemeldinger)
 • Organisatorisk differensiering på felt (nivå, rolle, annet)

Hospitering

 • Det praktiseres hospitering på dette alderstrinnet. Se egen info og retningslinjer for hospitering HER

Ekstratilbud

 • Ekstratrening klubb (jenter)
 • Ferieaktiviteter (åpen hall, idrettskoler, fotballskoler etc.)

Dugnad

 • Dopapir (x3), loddsalg (x2), turneringer, eventuelt andre dugnader laget bestemmer seg for

Turneringer

 • Lokale turneringer
 • Regionale turneringer
 • Nasjonale turneringer
 • Internasjonale turneringer

 

Fakta om spillerne                                                              Konsekvens for trenerne

Holdninger skapes enkelt ved god påvirkning        →      Lag felles retningslinjer, still krav og følg opp

Store ulikheter i mental/fysiologisk modenhet       →      Ta hensyn ved sammensetting av grupper/lag

Motorikken er fortsatt i fin utvikling                         →        Tren mye med ball

Lærevilligheten er god og ærgjerrigheten høy        →        Forklar hensikten med treningen

Spillerne blir enda mer prestasjonsorientert           →        Gi mye positiv feedback når det er fortjent